5000 Lønn til ansatte

5005 Avtalte tariffgodtgjørelser

5090 Påløpt, ikke utbetalt lønn

5092 Feriepenger

På denne kontoen bokføres alle feriepengene som blir beregnet hver lønnskjøring. Kostnaden føres fortløpende, mens selve utbetalingen av feriepengene skjer ved ferieavvikling påfølgende år.

Kontoen kan også inneholde andre periodiseringer av feriepenger som f.eks. feriepengeavsetninger i forbindelse med periodisering av påløpte lønninger pr. 31.12.

[EN: Holiday pay]

Stikkord: 5020, konto 5092 feriepenger, arbeidsvederlag, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker

5099 Andre lønnsposteringer