7820 Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer, skattepliktig

7825 Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer, ikke skattepliktig

7830 Tap på fordringer, fradragsberettiget

7835 Tap på fordringer, ikke fradragsberettiget

7839 Endring i avsetning for forventet tap

7860 Tap på kontrakter

7881 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftspliktig salg

7882 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg

7883 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsunntatt salg

7889 Motkonto, balanseverdi solgte immatr. eiendeler og varige driftsmidler

Tap ved avgang av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler anses normalt som en driftskostnad.

Her føres balanseført verdi for solgte immaterielle eiendeler og varige driftsmidler, dersom tapet anses som driftskostnad. Kontoen brukes som motkonto ved både avgiftspliktig, avgiftsfritt og avgiftsunntatt salg. Anleggsmiddelets balanseførte verdi føres til kredit på eiendelens balansekonto og debiteres på konto 7889.

Kontoen er opprettet i forbindelse med Skattedirektoratets nye poster i næringsoppgave 2 (RF-1167) som følge av Statistisk Sentralbyrå sine ønsker, for å gi riktige opplysninger til Nasjonalregnskapet.

Skatteetaten har splittet tap ved salg av anleggsmidler i to poster:

  • tap ved avgang av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler (post 7880)
  • tap ved avgang av finansielle anleggsmidler (post 7885)

Er anleggsmiddelet solgt med gevinst (salgssum - balanseført verdi på anleggsmiddelet >0), se konto 3889 Motkonto balanseverdi solgte immatr. eiendeler og varige driftsmidler.

[EN: Contra account, book value of sold intangible assets and tangible fixed assets]

Stikkord: driftsmiddel

7891 Salgssum finansielle anleggsmidler

7899 Motkonto balanseført verdi solgte finansielle driftsmidler