8600 Betalbar skatt, virkning av prinsippendring

8602 Betalbar skatt, korrigering av feil

8609 Betalbar skatt, for mye/lite avsatt tidligere år

8620 Endring utsatt skatt/skattefordel, virkning av prinsippendring

Mot denne kontoen føres årets endring i utsatt skatt/- skattefordel som knytter seg til skatt på inntekts- og kostnadspostene hvor den regnskapsmessige tidfesting avviker fra den skattemessige, jf. konto 1070 Utsatt skattefordel og konto 2120 Utsatt skatt.

[EN: Change in deferred tax/tax assets, effect of change in principle]

Stikkord: kostand, omkostning, ekstraordinært

8622 Endring utsatt skatt/skattefordel, korrigering av feil