Hva er aksjebasert betaling?

Regnskapsmessig behandling

Verdimåling av oppgjør i egenkapital

Verdimåling av oppgjør i kontanter

Betingelser i opsjoner mv

Innvinningsbetingelser

Ved verdimåling av opsjonene skal det tas hensyn til spesielle betingelser som er knyttet til verdien av den underliggende aksjekursen. Slike betingelser omtales i IFRS 2 som markedsbetingelser (market conditions). Eksempel på dette er at de ansatte opptjener rett til opsjonene kun dersom den underliggende aksjekursen når et gitt nivå (som ikke nødvendigvis er det samme som utøvelseskursen), eller at den underliggende aksje må ha en gitt utvikling i forhold til en indeks av andre selskapers aksjeverdier. Siden slike betingelser hensyntas i verdimålingen, skal kostnadsføringen av opsjonene gjennomføres uavhengig av om betingelsene faktisk oppnås eller ikke. Det skal derfor ikke skje noen reversering av kostnaden selv om det ikke blir utstedt eller utøvd opsjoner.

Øvrige innvinningsbetingelser skal ifølge IFRS 2.19 ikke tas hensyn til i verdsettelsen av opsjonene. Denne type betingelser kan for eksempel være:

  • de ansatte må være ansatt selskapet i en gitt periode etter tildelingen
  • selskapet må oppnå gitte salgsvolum, regnskapsmessige resultater, regnskapsmessig avkastning på egenkapitalen etc.

Isteden skal disse innvinningsbetingelsene tas i betraktning ved å justere antallet opsjoner som blir inkludert i målingen av transaksjonsbeløpet, slik at det beløpet som til slutt kostnadsføres for mottatte varer eller tjenester som vederlag for de tildelte opsjoner, skal være basert på antallet opsjoner som til slutt innvinnes. På denne måten blir det akkumulert ikke kostnadsført noe beløp for mottatte varer eller tjenester dersom de tildelte opsjonene ikke innvinnes på grunn av manglende oppfyllelse av en innvinningsbetingelse, for eksempel ved at motparten unnlater å fullføre en nærmere angitt tjenesteperiode, eller en inntjeningsbetingelse ikke blir oppfylt, i henhold til kravene i nr. 21.

Hvorvidt en betingelse skal hensyntas i verdivurdering eller ikke, vil derfor kunne gi ulike resultater i verdimålingen og i den etterfølgende kostnadsføringen.

Betingelser som ikke er innvinningsbetingelser

Betingelser som ikke er innvinningsbetingelser (non-vesting conditions) skal tas hensyn til når det estimerer den virkelige verdien av de tildelte opsjonene. Dette er betingelser som bare inneholder krav om spesifiserte inntjeningsmål (uten krav om tjenesteperiode for de ansatte). Eksempler på dette er en betingelse om at den ansatte ikke arbeider for en konkurrent i en viss periode, eller krav om at spesifiserte inntjeningsmål for selskapet oppnås (uten at det foreligger krav om tjenesteperiode). Begrepet ikke-innvinningsbetingelse er ikke definert i IFRS 2, men brukes her for å beskrive betingelser som hverken er tjenestebetingelser eller inntjeningsbetingelser.

For tildelinger av opsjoner med betingelser som ikke er innvinningsbetingelser, skal foretaket ifølge IFRS 2.21A derfor resultatføre varene eller tjenestene som er mottatt fra en motpart som oppfyller alle innvinningsbetingelser som ikke er markedsbetingelser (for eksempel tjenester mottatt fra en ansatt som blir værende i tjeneste i den nærmere angitte tjenesteperioden), uansett om disse betingelsene som ikke er innvinningsbetingelser, er oppfylt eller ikke.

Dersom betingelser som er tatt hensyn til i verdimålingen ikke blir oppfylt, vil det imidlertid ikke skje noen reversering av kostnaden selv om det ikke blir utstedt eller utøvd opsjoner. Hvorvidt en betingelse skal hensyntas i verdivurdering eller ikke, vil derfor kunne gi ulike resultater i verdimålingen og i den etterfølgende kostnadsføringen.

.

Stikkord: kommandittselskap

Noteinformasjon