Konstatert tap av fordring

Innbetaling på tidligere avskrevet fordring

Avsetning til tap på kundefordringer