8100 Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi, urealisert

8105 Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi, realisert

8110 Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler

8120 Nedskrivning av finansielle anleggsmidler

8129 Reversering av nedskrivning finansielle anleggsmidler

8130 Rentekostnad til foretak i samme konsern

8140 Rentekostnad, ikke fradragsberettiget

8150 Rentekostnad banklån

8154 Renter/provisjon kassekreditt

8155 Rentekostnad leverandørgjeld

8159 Annen rentekostnad

8160 Valutatap (disagio)

8177 Tap ved realisasjon av aksjer/andeler, innenfor fritaksmetoden

8178 Tap ved realisasjon av aksjer/andeler, utenfor fritaksmetoden

8179 Annen finanskostnad