Hva er aksjebasert betaling?

Regnskapsmessig behandling

Verdimåling av oppgjør i egenkapital

Verdimåling av oppgjør i kontanter

For opsjonsordninger som skal gjøres opp med kontanter, vil det være behov for løpende å måle forpliktelsen til virkelig verdi basert på en opsjonsprisingsmodell.

Årsaken til at forpliktelsen løpende skal måles til virkelig verdi er at når slike opsjoner utøves, så skal virkelig verdi på utøvelsestidspunktet utbetales kontant fra selskapet. Kostnaden som selskapet akkumulert har resultatført vil på denne måten tilsvare den faktiske kontantutbetalingen.

Ordninger der den ansatte kan velge oppgjørsform, dvs oppgjør i kontanter eller med egenkapital, skal klassifiseres som en ordning med oppgjør i kontanter.

Stikkord: kommandittselskap

Betingelser i opsjoner mv

Noteinformasjon