Innledning

Allmenning er et område i utmark, gjerne skog- eller fjellstrekninger, der bestemte gårdsbruk i fellesskap har bruksrettigheter. Bruksrettighetene kalles allmenningsrett og finnes i mange varianter. Det kan for eksempel være rett til trevirke, beiterett, seterrett med videre. I Norge finnes to hovedgrupper av allmenninger; statsallmenninger og bygdeallmenninger. Skillet beror i hovedsak på om grunnen er statlig eller privat..

De bruksberettigede i allmenningen har krav på å kunne bruke de fornybare ressurser i allmenningen til å tilfredsstille de behov som oppstår ved jordbruksdrifta på gården. Slike behov eller formål er:

  • trevirke til bolighus for bruker og arbeidskraft
  • trevirke til driftsbygninger, ved og gjerder
  • beite for husdyra
  • småviltjakt og fiske for bruker med husstand

Det var en rekke spredte lovbestemmelser om allmenninger inntil vi fikk en gjennomgripende sanering ved lover av 19. juni 1992 om bygdeallmenninger og om skogsdrift med mer i statsallmenningene. For statsallmenningene reguleres de øvrige sider i allmenningsforholdet i fjelloven av 6. juni 1975. Sedvanerett og rettspraksis er fortsatt viktig for allmenningsretten. Bruksrett i allmenninger tilligger alle jordbrukseiendommer i bygda, og denne bruksretten kan ikke skilles fra gården og selges særskilt. Er allmenningen ikke stor nok til å dekke gårdens behov (man kan for eksempel ikke ta ut tømmer for salg), må alle de bruksberettigede finne seg i at tildelingen avkortes.

Med allmenningskasse forstås ikke allmenningen selv, men de midler som er opptjent ved driften av en allmenning og som forvaltes av et allmenningsstyre. Eksempler på dette:

  • Bankinnskudd og renter
  • Aksjer og utbytte
  • Fordringer og avkastning på disse
  • Investeringer i annen virksomhet (handel, produksjon o.l) og avkastning på denne
  • Resultat fra skog
  • Foredling av tømmer på allmenningssagen

Inntekter fra en allmenning kan være for eksempel salg av tømmer fra en allmenningsskog, festeavgift fra allmenningsgrunn, salg av allmenningsgrunn, salg av jakt- og fiskerettigheter og grusforekomster.

Allmenningsrabatt Allmenningsrabatter er aktuelle ved salg av materiale fra allmenningen til deltakerne. Allmenningen selger for eksempel virke til underpris til de bruksberettigede. I noen allmenninger ytes det også tilskudd til forskjellige prosjekter, som for eksempel driftsbygninger og utradisjonelle næringer knyttet til gardsbruk, for eksempel grønn omsorg.

Skatt

Merverdiavgift

Regnskap

Øvrige aktuelle temaer