Innledning

Skatt

Skattesubjekt

En allmenning er ikke et eget skattesubjekt. De bruksberettigede blir skattlagt ved utdeling fra allmenningen, jf HR 2017 2125 A.

En allmenningskasse er derimot et selvstendig skattesubjekt ifølge skattebetalingshåndboken punkt 4-1 første ledd om upersonlige skatteytere jf sktl § 2-2 h. Med allmenningskasse forstås ikke allmenningen selv, men de midler som er opptjent ved driften av en allmenning og som forvaltes av et allmenningsstyret.

Inntekter

Allmenningsrabatt og tilskudd er alltid skattepliktig inntekt, også om arealet er utleid eller driften nedlagt. Allmenningsrabatt på allmenningsvirke vil skattemessig regnes som inntekt for mottakeren i det året trevirket er levert fra allmenningen. Tilskudd til prosjekter skal skattemessig regnes som inntekt i det året tilskuddet er utbetalt eller godskrevet på kontoen til allmeningen.

Allmenningsrabatten anses som skattepliktig inntekt, og det er ikke anledning til å gjøre fradrag for allmenningsrabatten når en aktiverer et nybygg i balansen. Dette gjelder allikevel ikke ordinær kontantrabatt som kan redusere bruttoinvesteringen ved aktivering av nyanlegg hvor trevikre fra allmenningen inngår.

Dersom det leveres tremateriale fra allmenningen blir trematerialet utgiftsført jordbruket etter ordinær markedspris, mens rabatten, som er forskjellen mellom markedspris og den bruksberettigedes pris, skal inntektsføres på jordbruket..

Se nærmere om inntekter knyttet til allmenningsrett i Skatte-ABC.

Formue

Allmenningsretten formuesbeskattes på de bruksberettigets hånd.

Hvis det til en fast eiendom hører rettighet i allmenning i en annen kommune (eiendoms- eller bruksrett), skal formue i og inntekt av rettigheten med dertil knyttet anlegg skattlegges med 3/4 i den kommunen hvor hovedeiendommen ligger, og med 1/4 i den kommunen hvor allmenningen ligger, jf. sktl. § 3-3 syvende ledd.

Rapportering

Ifølge skatteforvaltningsloven § 7-5 (2) skal allmenningen gi opplysninger om hva den enkelte bruksberettigede i siste år har mottatt fra allmenningen av trevirke, i kontanter, rabatter eller andre fordeler og samtidig meddele hvor stor del av det utdelte som blir skattlagt på allmenningens hånd jf. sktfvl. § 7-5 annet ledd.

Dersom opplysningene ikke gis kan opplysningene fremtvinges ifølge skatteforvaltningsloven § 14-1 eller ovetredelsesgebyr kan ilegges jf skatteforvaltningsloven § 14-7. Ifølge skatteforvaltningsloven § 14-12 kan også straff gis.

Merverdiavgift

Regnskap

Øvrige aktuelle temaer