Refusjon av mva ved kjøp av varer og tjenester

Refusjon av mva for USAs ambassade

Avgiftspliktig salg av varer og tjenester til ambassader og konsulater

Avgiftsfritt salg av varer og tjenester ved oppføring av ambassadebygg

MVA
5 Innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %
Konto
3100 Salgsinntekt handelsvarer, innenlands, avgiftsfri
Kredit
3120 Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri
Kredit

Merverdiavgift

Omsetning av tjenester som står i direkte forbindelse med oppføring av ambassadebygg er fritatt for merverdiavgift i siste omsetningsledd. Det samme gjelder for varer som leveres i tilknytning til slike tjenester. Se mval. § 6-12 og fmva. § 6-12-1.

Stikkord: ambassader, konsulater, nybygg, oppføring ambassadebygg, nye, omsetning