Refusjon av mva ved kjøp av varer og tjenester

Refusjon av mva for USAs ambassade

Avgiftspliktig salg av varer og tjenester til ambassader og konsulater

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Salg av varer og tjenester til ambassader og konsulater er avgiftspliktig omsetning, se mval. § 3-1 (1).

Stikkord: ambassader, konsulater, omsetning

Avgiftsfritt salg av varer og tjenester ved oppføring av ambassadebygg