Refusjon av mva ved kjøp av varer og tjenester

Merverdiavgift

Fremmede lands ambassader og konsulater har rett til å få refundert inngående merverdiavgift ved kjøp av utvalgte varer og tjenester iht. mval. § 10-2.

Refusjonsordningen omfatter:

  • Varer og tjenester til statseide eiendommer
  • Varer og tjenester til offisielt bruk (med unntak av boliger)
  • Varer til personlig bruk.

De konkrete varer og tjenester som omfattes av ordningen er beskrevet i fmva. §§ 10-2-1, 10-2-2 og 10-2-3.

Refusjonsordningens fremgangsmåte samt krav til søknaden er beskrevet i fmva. § 10-2-5.

Kjøp av drivstoff til kjøretøy

Fremmede lands diplomatiske tjenestemenn har også rett til refusjon av merverdiavgift betalt ved kjøp av bensin og autodiesel til sine kjøretøy, og ordningen administreres av tollmyndighetene, jf. MVA-håndbokens kommentarer generelt om ordningen.

Stikkord: ambassader, konsulater, refusjon merverdiavgift, moms, mva, merverdiavgift, erverv

Refusjon av mva for USAs ambassade

Avgiftspliktig salg av varer og tjenester til ambassader og konsulater

Avgiftsfritt salg av varer og tjenester ved oppføring av ambassadebygg