Generelt

Anleggsbidrag er en viktig ordning for nettselskapene, men praksisen og vurderingene varierer en del mellom de ulike selskapene.

Kraftprodusenter som ønsker nettilknytning eller kapasitetsøkning i nettet står etter anmodning fra nettselskapet ansvarlig for å betale anleggsbidrag jf. kontrollforskriften § 17-5. Nettselskapene kan altså fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder.

Ett formål med anleggsbidraget er å synliggjøre kostnadene ved en ny tilknytning eller forsterkning. Et annet formål med anleggsbidraget er å fordele kostnadene mellom kunden som utløser investeringen og nettselskapets øvrige kunder. Hovedprinsippet er at investeringer i nettet som utløses av en kunde, betales av kunden som utløser investeringen. De deler av anleggsbidraget som kunden ikke dekker selv, men som dekkes av nettselskapet, blir dekket gjennom høyere nettleie fra nettselskapets kunder. Se mer informasjon om anleggsbidrag på NVEs nettsider.

Selv om et nettanlegg er betalt av kunde gjennom anleggsbidrag er nettanlegget nettselskapets eiendom. Nettselskapet har ofte ansvar for drift og vedlikehold av strømnettet og vil normalt dekke alle fremtidige drifts-, vedlikeholds- og reinvesteringskostnader.

Skattemessig behandling

Regnskapsmessig behandling

Merverdiavgift