Generelt

Skattemessig behandling

Regnskapsmessig behandling

Merverdiavgift

Mva-reglene for anleggsbidrag omtales nærmere i MVA-håndboken.

Spørsmålet i alle saker om såkalte anleggsbidrag skal avgiftsberegnes, er om det skal anses å foreligge omsetning i merverdiavgiftslovens forstand. Se BFU 21/13 Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes.

Dersom refusjon av kostnader i forbindelse med utbygging av et anlegg kreves med hjemmel i lov/forskrift, anses det ikke som omsetning som definert i merverdiavgiftsloven § 1-3 første ledd a), da det ikke anses å innebære en slik gjensidighet som forutsatt . Når det gjelder hvilke anleggsbidrag eller refusjoner som ikke anses som omsetning etter merverdiavgiftsloven, kan det fastslås at disse nå er avgrenset til refusjoner av utgifter til vei, vann og avløp mv. som kan oppkreves etter plan- og bygningsloven kapittel 18 og anleggsbidrag oppkrevd etter forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 med hjemmel i energiloven, jf BFU 21/13 Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes. Se også BFU 15/10 Spørsmål om avgiftsberegning av anleggsbidrag til dekning av utgifter med omlegging av kraftlinje. Mottaker av bidraget (nettselskapet) skal derfor ikke oppkreve utgående merverdiavgift ved faktureringen, og kostnaden balanseføres uten merverdiavgift i betalers (brukerens) regnskap (mva-kode 0). Se SKD 140705 "Merverdiavgiftsloven § 3 - anleggsbidrag - tilførselslinjer for elektrisk kraft til sluttbrukeranlegg".

Anleggsbidraget som ytes som en følge av gjensidig bebyrdende avtale mellom utbygger og elektrisitetsverk anses ifølge Skattedirektoratet som omsetning i henhold til merverdiavgiftsloven § 3-1 første ledd, jf. § 1-3 første ledd bokstav a). Er anleggsbidraget i slike tilfeller fakturert med merverdiavgift har betaleren (brukeren) fradragsrett for inngående merverdiavgift på vanlig måte, jf. Merverdiavgiftsloven § 8-1.

Stikkord: moms, mva