Generelt

Skattemessig behandling

Regnskapsmessig behandling

Bidragsmottaker (nettselskapet)

Der anleggsbidraget (refusjon av kostnadene) i forbindelse med utbygging av et anlegg kreves med hjemmel i lov eller forskrift anses dette ikke som omsetning (jf avsnittet om Merverdiavgift). Bidraget bør da føres som reduksjon (kredit) av den opprinnelige posteringen i enten resultatregnskapet (kostnad) eller balansen (eiendel) i forbindelse med regnskapsføringen av utviklingen av anlegget hos nettselskapet. Motpost (debet) er fordring på bidragsyter.

Der anleggsbidraget anses som omsetning som følge av at det er et vederlag i en gjensidig bebyrdende transaksjon mellom partene, se nærmere omtalt i avsnittet Merverdiavgift, vil bidraget føres (kredit) som omsetning i utbyggers regnskap. Motpost (debet) er fordring på bidragsyter.

Bidragsyter (brukeren)

Bidraget aktiveres (debet) i bidragsyters balanseregnskap sammen med det aktuelle driftsmiddelet. Det kan være praktisk å benytte en egen underkonto siden nettanlegget frem til kundens egne installasjoner (vanligvis bygningen) anses som nettselskapets eiendom, selv om størstedelen av kostnadene er finansiert gjennom anleggsbidrag.

Merverdiavgift