Generelt

Skattemessig behandling

Anleggsbidrag er ikke konkret omtalt i Skatte-ABC.

Skattetaten sier i en veiledende forhåndsuttalelse til DIB at dersom det aktuelle driftsmiddelet hvor tilknytningen foretas er ikke-avskrivbart, skal anleggsbidraget aktiveres hos bidragsyter (bruker) uten avskrivning. En engangsutgift ved tilknytning skal aktiveres. Når det gjelder avskrivninger er det en hovedregel at et objekt som fysisk og funksjonelt utgjør en enhet, normalt regnes som ett driftsmiddel. I tillegg er det et alminnelig krav om verdiforringelse som kan fastsettes med noenlunde nøyaktighet. Graving av en grøft er neppe avskrivbar. Vurderingen av avskrivbarhet avhenger av en helhetsvurdering. Se nærmere om skattemessig avskrivning i Skatte-ABC.

Av praktiske årsaker bør anleggsbidraget aktiveres på en egen underkonto til den aktuelle installasjon det gjelder (for eksempel bygget) eventuelt sammen med en tilhørende tomt.

Regnskapsmessig behandling

Merverdiavgift