Skattepliktig dekning av foreningskontingent (naturalytelse)

Skattefri dekning av foreningskontingent

Skattefri dekning av kontingent til serviceorganisasjoner

Fagforeningskontingent

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
2650 Trukket fagforeningskontingent
Kredit
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Satser

Fagforeningsfradrag

Lønn

Foreningskontingenter som fagforeningskontingent er i utgangspunktet ikke fradragsberettiget jf sktl. § 6-18 med unntak i sktl. § 6-20. For mer utfyllende om krav til fradragsretten, se Skatte-ABC.

A-melding

Arbeidsgiver avkorter kontingenten i lønn

Trekker arbeidsgiver kontingent fra arbeidstakers lønn som ellers ville være fradragsberettiget for arbeidstakere ved fastsetting etter sktl. § 6-20, skal arbeidsgiver trekke dette ut av beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk. Dette gjelder kun for beløp inntil et fastsatt beløp. Både fradragsberettiget fagforeningskontingent og beløp betalt utover gjeldende sats skal innrapporteres. En eventuell forsikringspremie som er inkludert i kontingenten skal innrapporteres på sammen med fagforeningskontingenten og samlet fradrag kan ikke overstige beløpsgrensen for fradragsberettiget fagforeningskontingent.

Arbeidstaker betaler kontingenten

Praksis i dag er at arbeidstaker betaler fagforeningskontingenten direkte til fagforeningen som innrapporterer beløpet til Skattedirektoratet. Totalt innbetalt fagforeningskontingent blir innrapportert og kommer ferdigutfylt på arbeidstakers skattemelding. Beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk skal reduseres med fradragsberettiget kontingent, se sktbf. § 5-9-1, ut i fra gjeldende satser.

Fradragsrett for kontingent til arbeidstakerorganisasjon i annen EØS-stat

I UTV 2009/1279 har finansdepartementet gitt uttrykk for sin forståelse av fradragsretten for kontingenter betalt til arbeidstakerorganisasjoner i annen EØS-stat.

Vilkår for fradragsretten er:

  • må være en arbeidstakerorganisasjon i en annen EØS-stat
  • kontingenten må være betalt til en landsomfattende arbeidstakerorganisasjon som har inngått tariffavtale på vegne av medlemmene
  • de alminnelige vilkårene for fradragsretten i sktl. § 6-20 må være oppfylt

Merverdiavgift

Det er ikke merverdiavgift på fagforeningskontingenter, se mval. § 3-13 (1). Medlemskontingentene gir derfor ikke fradrag for inngående merverdiavgift.

Blir det fakturert en avgiftspliktig del som gjelder serviceavgifter til interesse- og bransjeorganisasjoner, gis det fullt fradrag for dette, se temaet om kontingent til serviceorganisasjoner.

Stikkord: fagforeningskontingent, fagforeningstrekk, fellesforbundet, medlemskap, fagforeningkontingent, generalforsamling, medlemsskap, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker, kontigenter