Skattepliktig dekning av foreningskontingent (naturalytelse)

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
5990 Annen personalkostnad
Debet
Lønn
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Omhandler personlig kontingenter som arbeidsgiver betaler for den ansatte. Ofte er dette medlemskontingent til faglige foreninger som ikke driver fagforeningsvirksomhet, men foreningsvirksomhet i en mer allmenn forstand, f.eks. yrkes- og profesjonsforeninger som Regnskap Norge (tidligere NARF), Den Norske Revisorforening (DNR) og Den Norske Advokatforening (DNA).

Lønn

Unntaksvis kan arbeidsgiverens dekning av arbeidstakerens kontingenter være skattefri dersom medlemskapet er pålagt i arbeidsavtale. Finansdepartementet har i UTV 2007/1256 uttalt at arbeidsgivers dekning av ansattes private, frivillige medlemskapkontingent i ulike typer ideelle, faglige foreninger, i utgangspunktet er å anse som en privat kostnad, og dermed er skattepliktig for den ansatte. Faglig tilknytning til foreningen gjennom utdannelse og yrkesaktivitet endrer ikke det faktum at kostnaden er privat. Det vil ikke påvirke skatteplikten at faglige oppdateringer gjennom foreningen har en karrieremessig betydning eller at yrkesutøvelsen og arbeidsgiver har direkte nytte av foreningens tilbud. Heller ikke det faktum at arbeidstakeren ikke har noen økonomisk gevinst av å være medlem vil være avgjørende for skatteplikten. Departementet uttaler videre følgende: «Løsningen kan bli annerledes dersom arbeidsgiver har pålagt medlemskapet som et krav etter arbeidsavtalen. Men slike pålagte medlemskap vil være atypiske, og realiteten i arbeidsgiverens interesse i pålegget må dokumenteres og granskes for at det skal kunne bli aktuelt med skattefritak på et slikt pliktmessig grunnlag. Det gir ikke grunnlag for skattefritak dersom arbeidsgiveren ikke kan påberope seg driftsinteresser som er dominerende i forhold til den ansattes egeninteresse i medlemskapet». Denne uttalelsen er i tråd med Finansdepartementets tidligere uttalelse til Den Norske Advokatforening i UTV 2004/80, som fastslår skatteplikten på arbeidsgivers dekning av medlemskontingent til Advokatforeningen for ansatte advokatfullmektiger eller ansatte advokater.

Mottar arbeidsgiver faktura på medlemskontingent direkte fra den ansattes organisasjon/forening og betaler denne, er dette å anse som en naturalytelse som bokføres og innrapporteres som vist i tabellen over.

A-melding

Når arbeidsgiver gir kontantgodtgjørelse for kontingenter for personlig medlemskap (refusjon), innrapporteres ytelsen som lønn.

For mer, se Skatte-ABC.

A-melding

Merverdiavgift

Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift for personlige medlemskontingenter som betales av arbeidsgiver, jf. mval. § 8-3 (1) bokstav d.

Blir det fakturert en pliktig del som gjelder serviceavgifter til interesse- og bransjeorganisasjoner, gis det fullt fradrag for dette, se temaet om kontingent til serviceorganisasjoner.

Stikkord: dekning, elbilforeningen, foreningskontingent, innmeldingsavgift, kjøp, kontigenter, medlemskap, medlemskontingent, regnskapsførerforeningen, revisorforeningen, el-bil, medlemsavgift, erverv, kontingenter, medlemsskap, medlemskontigent, frynsegode, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker, kontigenter

Skattefri dekning av foreningskontingent

Skattefri dekning av kontingent til serviceorganisasjoner

Fagforeningskontingent