Skattefritt måltid

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
5915 Overtidsmat
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Overtidsmat er skattefritt for mottaker så lenge måltidet oppfyller enkelte kriterier som blant annet antall sammenhengende arbeidstimer. Reglene ble endret fom. 1. januar 2019.

Satser

Skattefri dekning av et måltid ved overtidsarbeid

Lønn

Den ansatte kan få et måltid skattefritt av arbeidsgiver på arbeidsplassen dersom følgende kriterier er oppfylt:

  • beløp kan ikke overstige kr 200
  • sammenhengende arbeidstid må minst være 10 timer

jf. FSFIN § 5-15-5 (2). Satsen på kr 200 er til dekning av selve måltidet, slik at eventuelle kostnader til frakt kan komme i tillegg.

Måltidet kan spises før den ansatte har arbeidet i 10 timer, så lenge den totale arbeidstiden oppfyller kravet til varighet.

Skattefritaket er uavhengig av om måltidet er kjøpt inn av arbeidsgiver (naturalytelse) eller om arbeidsgiver refunderer den ansattes dokumenterte utgifter til overtidsmat.

Det anbefales å opprette rutiner i bedriften slik at den ansatte må bekrefte å ha jobbet sammenhengende i 10 timer eller mer de dagene arbeidsgiver dekker et måltid for den ansatte.

Historikk

Merverdiavgift

Det er ikke fradragsrett på inngående merverdiavgift på utgifter til kost- eller naturalavlønning for virksomhetens innehaver, ledelse og ansatte, se mval. § 8-3 (1) d. Det samme gjelder for utgifter til overtidsmat for innleid personell. Dette er behandlet i klagenemndssak nr. 6801 av 18. oktober 2010. Se også MVA-håndboken om begrensninger i fradragsretten for inngående merverdiavgift på kost og naturalavlønning.

Stikkord: fritt måltid, erverv, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker

Skattepliktig måltid