Skattefritt måltid

Skattepliktig måltid

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
5915 Overtidsmat
Debet
Lønn
5230 Fri kost
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Overtidsmat som ikke oppfyller kriteriene for skattefri dekning blir skattepliktig for mottaker. Reglene ble endret fom. 1. januar 2019.

Lønn

Dersom kravene for skattefri dekning av måltid på arbeidsplassen ikke er oppfylt, se temaet om skattefritt måltid, må den ansatte skatte av fordelen. Det betyr at hvis arbeidsgiver dekker et måltid mat ved sammenhengende arbeid over 10 timer som overstiger beløpsgrensen på kr 200, vil det overskytende beløpet være skattepliktig for den ansatte. Satsen på kr 200 er til dekning av selve måltidet, slik at eventuelle kostnader til frakt kan komme i tillegg. Dersom kravet til sammenhengende arbeid over 10 timer ikke er oppfylt, vil den ansatte måtte skatte av hele måltidsbeløpet.

Innrapportering

Dersom kravene for skattefri dekning av måltid ikke er oppfylt, skal fordelen innrapporteres på a-melding som Naturalytelser - uspesifiserte trekkpliktige naturalytelser.

Historikk

Merverdiavgift

Det er ikke fradragsrett på inngående merverdiavgift på utgifter til kost- eller naturalavlønning for virksomhetens innehaver, ledelse og ansatte, se mval. § 8-3 (1) d. Det samme gjelder for utgifter til overtidsmat for innleid personell. Dette er behandlet i klagenemndssak nr. 6801 av 18. oktober 2010, se MVA-håndboken.

Stikkord: fritt måltid, erverv, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker