Generelt

Fast/ ikke-fast arbeidssted

Arbeidsreiser

Skattepliktige dekning av kostnader

Lønn

Reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise) er i utgangspunktet privat reise. Hvis arbeidsgiver utbetaler godtgjørelse til dekning av kostnadene forbundet med arbeidsreisen eller refunderer arbeidstakers kostnader, behandles dette som lønn, jf. FSFIN § 5-11-1 (1). Dette kan f.eks. være bilgodtgjørelse eller refusjon av f.eks. billetter, drosjeregning, bompenger ol.

Dersom arbeidsgiveren betaler billetter direkte til transportselskapet, herunder månedskort og klippekort til rutegående transport mellom bolig og arbeidssted, anses dette som en naturalytelse. Fordelene er skattepliktig, trekkpliktig, arbeidsgiveravgiftspliktig og opplysningspliktig og bokføres debet konto 5280 og kredit konto 5290. For definisjon av arbeidsreise, se temaet om arbeidsreiser og Skatte-ABC.

Har arbeidsgiveren fremforhandlet rabatt for ansatte ved bruk av offentlige kommunikasjonsmidler, skal rabatten også behandles som lønn, se FIN 8. oktober 2007 i Utv. 2007/1575.

Innrapportering

Arbeidsgivers dekning av arbeidsreiser ved refusjon av utgifter til billetter, herunder månedskort og klippekort til rutegående transport skal rapporteres i A-meldingen som Andre lønnsytelser (kontantytelse annet).

Dersom arbeidsgiver betaler billetter, herunder månedskort og klippekort til rutegående transport mellom bolig og arbeidssted, på vegne av den ansatte, er dette en naturalytelse som rapporteres i A-meldingen som Naturalytelser - uspesifiserte trekkpliktige naturalytelser.

Merverdiavgift

I utgangspunktet er det ikke fradrag for inngående merverdiavgift på private reiser, herunder arbeidsreiser, etter mval. § 8-3 (1) bokstav d. I ekstraordinære tilfeller kan det allikevel være anledning til å fradragsføre den inngående merverdiavgiften.

Skattefri dekning av kostnader

Lønn

Arbeidsreiser kan dekkes av arbeidsgiver uten å skattlegge arbeidstaker dersom reisen skyldes ekstraordinære forhold. Ved vurderingen av dette legges det vekt på om:

 • reisen er uforutsigbar
 • reisen skjer til uvanlig tid
 • det er tidsnød pga. forsinkelse på arbeidsstedet
 • alternativ rutegående transport ikke er tilgjengelig
 • det er behov for skjermet transport (sikkerhetskjøring).

Ingen av momentene over er avgjørende alene, og selv om ett eller flere av momentene foreligger, vil arbeidstaker allikevel ikke kunne motta skattefri utgftsgodtgjørelse hvis det benyttes samme reisemåte som ved ordinære arbeidsreiser, for eksempel egen bil. Et eksempel på skattefri dekning av arbeidsreise kan være at arbeidsgiver dekker/refunderer drosjekostnader når reisen skyldes ekstraordinære forhold som nevnt over. Se også Skatte-ABC.

Innrapportering

Arbeidsgivers dekning av skattefrie arbeidsreiser som skyldes ekstraordinære forhold rapporteres i A-meldingen som Utgiftsgodtgjørelse - andre skattefrie utgiftsgodtgjørelser.

Merverdiavgift

I utgangspunktet er det ikke fradrag for inngående merverdiavgift på private reiser, herunder arbeidsreiser, etter mval. § 8-3 (1) bokstav d. I ekstraordinære tilfeller kan det allikevel være anledning til å fradragsføre den inngående merverdiavgiften. Et eksempel på en fradragsberettiget arbeidsreise (hjem - fast arbeidssted) som er hentet fra SKD 2/13, er når arbeidsgiver betaler drosjeregningene til de ansatte som må jobbe på en søndag for å rydde opp etter en brann i virksomhetens lokaler (de ansattes faste arbeidssted).

Arbeidsgiver besørger fri transport - trekkfritt/trekkplikt

Lønn

Dersom arbeidsgiveren besørget transporten på arbeidsreiser med transportmiddel som var eid eller leid av arbeidsgiveren, ble fordelen i praksis ikke ansett som skattepliktig inntekt for den ansatte tom. inntektsåret 2018. Fom. inntektsåret 2019 er denne ordningen skattepliktig dersom transporttjenestene ikke omsettes i arbeidsgivers virksomhet. I slike tilfeller skal arbeidstakeren ha fradrag for arbeidsreiser etter vanlige regler. Fordelen er ikke trekkpliktig jf. skattebetalingsforskriften § 5-6-10 (1) bokstav a. For mer, se Skatte-ABC.

Dersom arbeidsgiver besørger hele eller deler av transporten og transporttjenestene omsettes i arbeidsgivers eller konsernets virksomhet, er fordelen skattefri. Skattefritaket for transportnæringen er en overgangsordning som varer fram til 1. juli 2020. For mer, se Skatte-ABC her.

Innrapportering

Dersom arbeidsgiver har besørget transport mellom bolig og fast arbeidssted (arbeidsreiser) med transportmiddel som eies eller leies av arbeidsgiveren er fordelen trekkfri og innrapporteres på A-meldingen som Fri reise til og fra arbeidet (fri transport).

Arbeidsgiver er en veldedig eller allmennyttig institusjon/organisasjon eller skattyter er i politiske verv

Vilkår for skattefri dekning av arbeidsreiser når arbeidsgiver er en veldedig eller allmennyttig institusjon/organisasjon og ved offentlig dekning av arbeidsreise for skattytere i anledning politiske verv, er regulert i FSFIN § 5-15-5 (10) og (11) samt i skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1 (5).

Følgende vilkår gjelder for at ytelsen skal være skattefri:

 • skattyters øvrige lønn og godtgjørelse fra organisasjonen må ikke overstige beløpsgrensen per ansatt som gir slike organisasjoner fritak for arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven § 23-2 i inntektsåret, jf. FSFIN § 5-15-5 (10)
 • ved refusjon av reisekostnader skal kostnadene dokumenteres med kvittering eller annet bilag
 • for dekningen av arbeidsreise i form av bilgodtgjørelse:
  • satsene må ikke overstiger de satser som er fastsatt i Skattedirektoratets årlige takseringsregler § 1-2-6 for beskatning av overskudd på kilometergodtgjørelse utbetalt etter kilometersatser for bruk av privat bil mv.
  • arbeidstaker må legitimere bilgodtgjørelsen ved reiseregning som må inneholde opplysninger som nevnt i skattebetalingsforskriften § 5-6-12 (6):
   • arbeidstakerens navn og adresse og underskrift,
   • dato for avreise og hjemkomst for hver reise,
   • formålet med reisen,
   • hvilket arrangement arbeidstakeren har deltatt på,
   • fremstilling av reiseruten med angivelse av utgangs- og endepunkt, lokal kjøring på oppdragsstedet og årsaken til eventuelle omkjøringer,
   • totalt utkjørt distanse i forbindelse med yrkes- eller tjenestereise, for eksempel beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller, GPS-basert elektronisk kjørebok eller nettbasert kartprogram, og
   • navn på passasjer det kreves passasjertillegg for.

Den skattefrie fordelen er ikke lønnsopplysningspliktig dersom ytelsen er under beløpsgrensen i skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1 (5) inntektsåret. Når utbetalingene overstiger beløpsgrensen skal hele godtgjørelsen innrapporteres.

A-meldingen
Stikkord: tjenestereise

Yrkesreiser