Generelt

Fast/ ikke-fast arbeidssted

Fast arbeidssted

Fast arbeidssted er der skattyter:

 • normalt utfører sitt arbeid.
  Har skattyter flere arbeidssteder i samme arbeidsforhold, er fast arbeidssted der han/hun tilbringer det meste av arbeidstiden i den enkelte kalendermåned.
 • ikke normalt utfører sitt arbeid, men som for skattyteren er det sammen i en perioden på mer enn to uker.
 • har oppmøtested for tildeling av og/eller forberedelser til arbeid når oppmøtestedet er det samme i en periode på mer enn to uker.
 • har oppmøtested for transport til eller fra arbeidssted på sokkelinnretning, fartøy eller utland.

Se FSFIN § 6-44-11 (1) bokstav a til d.

Ikke-fast arbeidssted

Ikke-fast arbeidssted er:

 • arbeidssted eller oppmøtested som ikke er nevnt under fast arbeidssted
 • særskilt sted for møte, kurs og lignende der skattyter er deltaker
 • sted hvor skattyter ikke arbeider mer enn 10 dager i inntektsåret. Det foretas en selvstendig vurdering for hvert arbeidsforhold.

Se FSFIN § 6-44-11 (3) bokstav a til c.

Flere arbeidssteder i samme arbeidsforhold (kalendermånedsregelen)

Hvis en skattyter har flere arbeidssteder i samme arbeidsforhold skal arbeidsstedet der skattyter tilbringer det meste av tiden i den enkelte kalendermåned som nevnt i sktbl. § 5-11 første ledd, være fast arbeidssted. Kalendermånedsregelen gjelder ikke hvis arbeidsstedene er i forskjellige arbeidsforhold.

Skattyter kan etter denne regelen kun ha ett fast arbeidssted i samme kalendermåned i samme arbeidsforhold. Hvis arbeidstiden blir tilnærmet likt fordelt mellom to arbeidssteder, skal fast arbeidssted vurderes ut ifra følgende punkter:

 • hvor de meste sentrale funksjonene utføres
 • hvor er det flest medarbeidere
 • hvor ledelsen befinner seg
 • hvor administrasjonen er plassert
 • hvilket sted som har kortest vei fra skattyteres bolig

Ingen av momentene er avgjørende alene.

Mobilt arbeidssted

Med mobilt arbeidssted menes et transportmiddel, i den perioden arbeidstaker arbeider om bord. Transportmiddelet er da arbeidsstedet uavhengig av hvor det befinner seg. Eksempel på mobilt arbeidssted er

 • bil,
 • tog,
 • fly eller
 • skip

som skattyter arbeider om bord på, som f.eks. sjåfør, konduktør, flyger eller øvrig besetning. Disse anses da å være på jobb/arbeid og ikke på reise.

Arbeidstakere med mobilt arbeidssted vil ikke omfattes av statens reiseregulativ. Dette fordi særavtalene gjelder på bestemte vilkår for alle reiser i oppdrag for arbeidsgiver og i en skattemessig sammenheng må "oppdrag for arbeidsgiver" forstås slik at ansatte som har reiseoppdrag som del av sitt ordinære arbeid, ikke omfattes av skattebetalingsforskriftens tjenestereisebegrep. Derfor vil arbeid på mobilt arbeidssted falle utenfor, og eventuell kostgodtgjørelse utbetalt for slike reiser vil således være trekkpliktig.

Se Skatte-ABC for mer om mobilt arbeidssted.

Krav til toukersperiode

En sammenhengende periode på mer enn to uker er der skattyter arbeider/møter opp på samme sted hver ordinære arbeidsdag i en sammenhengende tidsperiode på to uker og en dag. Perioden kan regnes fra hvilken som helst ukedag.

Arbeidsstedet vil være fast fra første dag dersom toukerskravet er oppfylt. Toukersperioden behøver ikke å ligge innenfor samme kalendermåned.

Skattyteren må arbeid mer enn 50 % av arbeidstiden på samme sted for at det skal telle som en dag i toukersperioden.

Toukersperioden vil bli avbrutt umiddelbart hvis skattyter er fraværende en dag for å utføre arbeid et annet arbeidssted. Det som imidlertid ikke avbryter toukersperioden er om skattyters fravær er sammenhengene inntil tre dager grunnet sykdom, ferie eller individuell avspasering.

Fravær grunnet fridager som er generelle i samfunnet, for vedkommende bransje eller arbeidsgiver, f.eks lørdager, helligdager, julaften og romjulen, regnes ikke med i tredagersperioden. Har en arbeidstaker f.eks fri lørdag og søndag, vil ikke dette medføre brudd på toukersperioden. Det vil heller ikke bli ansett som brudd på perioden hvis skattyter tar fri fredag eller mandag i forbindelse med en helg. Derimot vil fri torsdag og fredag i èn uke og mandag og tirsdag i uken etter, blir ansatt som fire dager sammenhengende og brudd på toukersperioden.

Se Skatte-ABC for mer om kravet til toukersperiode.

Særskilt sted for møte, kurs o.l

Møter kurs o.l som skattyter deltar på blir ikke ansett som fast arbeidssted. Dette selv om f.eks et kurs har en varighet på mer enn to uker. Regelen gjelder uansett om det er skattyteres arbeidsgiver eller en ekstern aktør som arrangerer kurset.

Er kursstedet på samme sted som skattyter utfører sitt arbeid normalt, vil dette bli ansett som fast arbeidssted.

Se Skatte-ABC for mer om særskilt sted for møte, kurs o.l..

Stikkord: hovedarbeidssted, tjenestereise

Arbeidsreiser

Yrkesreiser