Generelt

Klassifisering av en reise som arbeidsreise (reise mellom hjem og fast arbeidssted) eller yrkesreise har betydning for beregningen av fradrag for reiseutgifter og hvordan godgjørelse til dekning av reiseutgifter skal behandles skattemessig.

Bestemmelsene om klassifisering av arbeidsreise og yrkesreise er inntatt i FSFIN § 6-44, avsnitt B.

Arbeidsreise

Følgende reiser uten overnatting utenfor boligen mv. skal som hovedregel behandles som arbeidsreiser, jf. FSFIN § 6-44-12:

 • reise mellom bolig og fast arbeidssted.
 • reise mellom faste arbeidssteder. Dette gjelder både når de faste arbeidsstedene er i samme arbeidsforhold/virksomhet og når de er i forskjellige arbeidsforhold/virksomheter.
 • reise mellom hjem eller arbeidssted og undervisningssted hvor det ytes undervisning etter introduksjonsloven. Dette gjelder uavhengig av om arbeidsstedet anses som fast.

Se også Skatte-ABC.

Yrkesreiser

Følgende reiser skal som hovedregel behandles som yrkesreiser jf. FSFIN § 6-44-13:

 • Reise mellom bolig og ikke-fast arbeidssted
 • Reise mellom fast arbeidssted og ikke-fast arbeidssted
 • Reise mellom ikke-faste arbeidssteder (dette følger motsetningsvis av FSFIN § 6-44-12 bokstav b)
 • Reise med overnatting utenfor boligen, når overnattingen skjer av hensyn til arbeidet (besøksreiser til hjemmet anses derimot ikke som yrkesreise)
 • Reise der stortingsrepresentant av hensyn til stortingsvervet må bo utenfor hjemmet, herunder besøksreiser til hjemmet
 • Reise mellom bolig og fast arbeidssted før skattyteren påbegynner en yrkesreise og/eller etter at vedkommende avslutter en viderereise fra/til et annet arbeidssted. Dette gjelder såfremt
  • skattyteren oppholder seg kort tid på det faste arbeidsstedet og
  • ikke utfører alminnelig arbeid under oppholdet
   Se mer i Skatte-ABC
 • Reise mellom bolig og fast arbeidssted når arbeidet regelmessig gjør det påkrevet å frakte arbeidsutstyr, varer og lignende med bil.
 • Reise ved tilkallinger utenom ordinær arbeidstid.
 • Reise mellom arbeidssted på sokkelinnretning, fartøy eller utlandet og et oppmøtested for transport dit.

Se også Skatte-ABC.

Stikkord: tjenestereise

Fast/ ikke-fast arbeidssted

Arbeidsreiser

Yrkesreiser