Kjøp avgiftsfrie aviser mm.

MVA
0 Ingen mva-behandling (ikke fradrag)
Konto
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.
Debet

Merverdiavgift

Aviser er fritatt for mva etter mval. § 6-1 og elektroniske nyhetstjenester etter mval. § 6-2. Det vil derfor ikke være aktuelt med fradrag for inngående merverdiavgift for kjøp av slike varer og tjenester.

Betingelsen for fritaket på avis er at avisen er på papir og at den har en regelmessig utgivelse på minst en gang i uken.

Betingelsene for fritaket på elektroniske nyhetstjenester er listet opp i fmva. § 6-2-1. Alle andre typer internettaviser er ikke omfattet av fritaket, se Kjøp avgiftspliktige aviser mm..

Tidsskrift og bøker har også fritak for mva i siste omsetningsledd jf. mval. § 6-3 og mval. § 6-4, slik at det heller ikke her vil være aktuelt med fradrag for inngående merverdiavgift.

Skatt

Kostnader til aviser og tidsskrifter etc. gir skattemessig fradrag når det legges ut på de ansattes spiserom og på selskapets venteværelse jf. Skatte-ABC.

Stikkord: erverv, ukeblad, magasin, fagtidsskrift, faglig ukeblad, kommandittselskap

Kjøp avgiftspliktige aviser mm.