Kjøp avgiftsfrie aviser mm.

Kjøp avgiftspliktige aviser mm.

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.
Debet

Merverdiavgift

Publikasjoner som ikke er tidsskrifter er nevnt i fmva. § 6-3-2 og publikasjoner som ikke er bøker er nevnt i fmva. § 6-4-2. Salg av slike typer publikasjoner vil være avgiftspliktig og bedriften har fradragsrett for inngående merverdiavgift ved kjøp til bruk i avgiftspliktig virksomhet, jf. mval. § 8-1.

Dersom slike avgiftspliktige publikasjoner dekkes av arbeidsgiver som en naturalytelse eller et velferdstiltak, er fradragsretten avskåret etter mval. § 8-3 (1) d.

Eksempler på slike publikasjoner er:

  • elektroniske aviser (nettaviser o.l.), med unntak av elektroniske nyhetstjenester, se mval. § 6-2 og fmva. § 6-2-1
  • publikasjoner som er egnet til og beregnet for innsetting av supplerende stoff (f.eks. ringpermer) eller utfylling (f.eks. oppgavehefter)
  • abonnement på webbaserte oppslagsverk eller oppslagsverk på ulike elektroniske media
Stikkord: erverv, ukeblad, magasin, faglig ukeblad, fagtidsskrift, kommandittselskap