Fri avis - skatteplikt

Fri avis - skattefritak

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Begrensninger i skatteplikt

Regler om skattefritak for fri avis er fastsatt i FSFIN § 5-15-5 (3). Dersom arbeidsgiver dekker privat tilgang til en eller flere aviser eller nyhetstjenester, vil ikke dette regnes som skattepliktig inntekt for den ansatte dersom det foreligger tjenstlig behov for den ansatte til å disponere tjenesten. Med nyhetstjenester menes tjeneste som nevnt i fmva. § 6-2-1. Elektroniske nyhetstjenester, jf. mval. § 6-2 annet ledd. Vilkåret om at den ansatte må holde eget abonnement på dagsavis er opphevet.

I Prop 86 LS punkt 2.4.5 sier departementet at det i forhold til kravet om tjenstlig behov skal være en lav terskel for å regne kravet som oppfylt. Det er tilstrekkelig at det er relevant for den ansattes stilling å holde seg oppdatert på nyhetsbildet eller på den eller de avisene eller nyhetstjenestene arbeidsgiver dekker.

Dersom vilkårene for tjenstlig behov ikke er oppfylt, vil tilgangen (ikke den faktiske bruken) utenfor arbeidssituasjonen utløse skatteplikt for den ansatte, og den skattepliktige fordelen verdsettes til et individuelt abonnement på avisen eller nyhetstjenesten. Se punktet Fri avis - skatteplikt.

Historikk

Merverdiavgift

Aviser og elektroniske nyhetstjenester er fritatt for mva iht. mval. § 6-1 og 6-2.

Betingelsen for avisfritaket er at avisen er på papir og at den har en regelmessig utgivelse på minst en gang i uken.

Fritaket for elektroniske nyhetstjenester forutsetter at tjenesten er elektronisk og:

  • hovedsaklig inneholder en bred dekning av nyhets- og aktualitetsstoff
  • er rettet mot allmennheten
  • har en ansvarlig redaktør
  • er publisert ukentlig eller oftere

Se fmva. § 6-2-1. Alle andre typer internettaviser er ikke omfattet av fritaket, og det må beregnes mva med alminnelig sats jf. mval. § 3-1 og mval. § 5-1 (1).

På generell basis er det ikke rett til fradrag for mva på anskaffelser til ansatte. Det foreligger derfor ikke fradrag for inngående mva på avgiftspliktige abonnementer på internettaviser til ansatte jf. mval. § 8-3 (1) d.

Stikkord: arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker

Velferdstiltak