Fri avis - skatteplikt

Fri avis - skattefritak

MVA
0 Ingen mva-behandling (ikke fradrag)
Konto
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Begrensninger i skatteplikt

Inntektsåret 2019

For inntektsåret 2019 gjelder nye regler om skattefritak for fri avis. Disse reglene er fastsatt i FSFIN § 5-15-5 (3). Dersom arbeidsgiver dekker privat tilgang til en eller flere aviser eller nyhetstjenester, vil ikke dette regnes som skattepliktig inntekt for den ansatte dersom det foreligger tjenstlig behov for den ansatte til å disponere tjenesten. Med nyhetstjenester menes tjeneste som nevnt i fmva. § 6-2-1. Elektroniske nyhetstjenester, jf. mval. § 6-2 annet ledd. Vilkåret om at den ansatte må holde eget abonnement på dagsavis er opphevet.

I Prop 86 LS punkt 2.4.5 sier departementet at det i forhold til kravet om tjenstlig behov skal være en lav terskel for å regne kravet som oppfylt. Det er tilstrekkelig at det er relevant for den ansattes stilling å holde seg oppdatert på nyhetsbildet eller på den eller de avisene eller nyhetstjenestene arbeidsgiver dekker.

Dersom vilkårene for tjenstlig behov ikke er oppfylt, vil tilgangen (ikke den faktiske bruken) utenfor arbeidssituasjonen utløse skatteplikt for den ansatte, og den skattepliktige fordelen verdsettes til et individuelt abonnement på avisen eller nyhetstjenesten. Se punktet Fri avis - skatteplikt.

Inntektsåret 2018

Skattefritaket var ikke lovfestet, men fulgte av Skatte-ABC.

I følge Skatte-ABC var reglene slik at arbeidstakere med et spesielt informasjonsbehov som fikk dekket flere avisabonnementer av arbeidsgiveren normalt bare ble fordelsbeskattet for ett abonnement på en dagsavis, selv om alle ble levert hjemme hos vedkommende.

Når ansatte med et spesielt informasjonsbehov selv holdt abonnement på en dagsavis, kunne andre avisabonnementer som ble dekket av arbeidsgiveren, normalt unntas fra beskatning.

Reglene gjaldt tilsvarende for abonnement på avis i elektronisk form.

Merverdiavgift

Aviser og elektroniske nyhetstjenester er fritatt for mva iht. mval. § 6-1 og 6-2.

Betingelsen for avisfritaket er at avisen er på papir og at den har en regelmessig utgivelse på minst en gang i uken.

Fritaket for elektroniske nyhetstjenester forutsetter at tjenesten er elektronisk og:

  • hovedsaklig inneholder en bred dekning av nyhets- og aktualitetsstoff
  • er rettet mot allmennheten
  • har en ansvarlig redaktør
  • er publisert ukentlig eller oftere

Se fmva. § 6-2-1. Alle andre typer internettaviser er ikke omfattet av fritaket, og det må beregnes mva med alminnelig sats jf. mval. § 3-1 og mval. § 5-1 (1).

På generell basis er det ikke rett til fradrag for mva på anskaffelser til ansatte. Det foreligger derfor ikke fradrag for inngående mva på avgiftspliktige abonnementer på internettaviser til ansatte jf. mval. § 8-3 (1) d.

Stikkord: arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker

Velferdstiltak