Fri avis - skatteplikt

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.
Debet
Lønn
5220 Fri avis
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Hovedregel skatteplikt

Helt eller delvis fri avis i arbeidsforhold er en privat fordel for den ansatte og er dermed skattepliktig inntekt, jf. sktl. § 5-1 (1), 5-10 bokstav a og 5-12. Reglene gjelder både papirbaserte aviser og elektroniske aviser (nettaviser o.l.). Refunderer arbeidsgiveren arbeidstakerens avisabonnement, er dette å anse som dekning av privat utgift og behandles som lønn.

A-meldingen

For ansatte som har tilgang på avis og illustrerte blader på arbeidsstedet, kan dette anses som velferdstiltak.

Merverdiavgift

Aviser og elektroniske nyhetstjenester er fritatt for mva iht. mval. § 6-1 og 6-2.

Betingelsen for avisfritaket er at avisen er på papir og at den har en regelmessig utgivelse på minst en gang i uken.

Fritaket for elektroniske nyhetstjenester forutsetter at tjenesten er elektronisk og:

  • hovedsaklig inneholder en bred dekning av nyhets- og aktualitetsstoff
  • er rettet mot allmennheten
  • har en ansvarlig redaktør
  • er publisert ukentlig eller oftere

Se fmva. § 6-2-1. Alle andre typer internettaviser er ikke omfattet av fritaket, og det må beregnes mva med alminnelig sats jf. mval. § 3-1 og mval. § 5-1 (1).

På generell basis er det ikke rett til fradrag for mva på anskaffelser til ansatte. Det foreligger derfor ikke fradrag for inngående mva på avgiftspliktige abonnementer på internettaviser til ansatte jf. mval. § 8-3 (1) d.

Stikkord: avisabonnement, avishold, dagsaviser, digital avis, digitale medier, eavis, e-avis, fri avis, hjemmeadressen, levert hjem, abbonoment, abbonnement, abonement, medium, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker

Fri avis - skattefritak

Velferdstiltak