PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Fri avis - skatteplikt

  Aviser til ansatte

  • D6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)
  • Lønn5220 Fri avis
  • Lønn5290 Motkonto for gruppe 52
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Hovedregel skatteplikt

  Helt eller delvis fri avis i arbeidsforhold er en privat fordel for den ansatte og er dermed skattepliktig inntekt, jf. sktl. § 5-1 (1), 5-10 bokstav a og 5-12. Reglene gjelder både papirbaserte aviser og elektroniske aviser (nettaviser o.l.). Refunderer arbeidsgiveren arbeidstakerens avisabonnement, er dette å anse som dekning av privat utgift og behandles som lønn.

  A-meldingen

  Skattepliktig fordel av fri avis innrapporteres som Naturalytelse - Annet.

  Refusjon av den ansattes utgifter til avisabonnement skal innrapporteres som Kontantytelse - Annet.

  For ansatte som har tilgang på avis og illustrerte blader på arbeidsstedet, kan dette anses som velferdstiltak.

  Merverdiavgift

  Aviser og elektroniske nyhetstjenester er fritatt for mva iht. mval. § 6-1 og 6-2.

  Betingelsen for avisfritaket er at avisen er på papir og at den har en regelmessig utgivelse på minst en gang i uken.

  Fritaket for elektroniske nyhetstjenester forutsetter at tjenesten er elektronisk og:

  • hovedsaklig inneholder en bred dekning av nyhets- og aktualitetsstoff
  • er rettet mot allmennheten
  • har en ansvarlig redaktør
  • er publisert ukentlig eller oftere

  Se fmva. § 6-2-1. Alle andre typer internettaviser er ikke omfattet av fritaket, og det må beregnes mva med alminnelig sats jf. mval. § 3-1 og mval. § 5-1 (1).

  På generell basis er det ikke rett til fradrag for mva på anskaffelser til ansatte. Det foreligger derfor ikke fradrag for inngående mva på avgiftspliktige abonnementer på internettaviser til ansatte jf. mval. § 8-3 (1) d.

  Stikkord:

  • avisabonnement,
  • avishold,
  • dagsaviser,
  • digital avis,
  • digitale medier,
  • eavis,
  • e-avis,
  • fri avis,
  • hjemmeadressen,
  • levert hjem,
  • abbonoment,
  • abbonnement,
  • abonement,
  • arbeidstaker,
  • annsatt,
  • arbeidstager,
  • lønnstaker,
  • lønnsmottaker,
  Fri avis - skatteplikt
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan