Fri avis - skatteplikt

Fri avis - skattefritak

Velferdstiltak

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Aviser og magasiner på arbeidsstedet anses som et rimelig velferdstiltak hvis de er tilgjengelig for alle eller en betydelig gruppe ansatte. Det foreligger ingen skatteplikt for den ansatte ved slike rimelige velferdstiltak. Det samme gjelder for tilgang til elektronisk avis, se Skatte-ABC.

Merverdiavgift

Aviser er fritatt for mva iht. mval. § 6-1. Betingelsen for fritaket er at avisen er på papir og at avisen har en regelmessig utgivelse på minst en gang i uken. Fom. 1. mars 2016 ble elektroniske nyhetstjenester også fritatt etter mval. § 6-2, se fmva. § 6-2-1. Fritaket omfatter ikke andre typer internettaviser, og disse beregnes med alminnelig sats jf. mval. § 3-1 og mval. § 5-1 (1).

Det er ikke rett til fradrag for mva på anskaffelser til velferdsformål til ansatte, se mval. § 8-3 (1) d.

Skatt

Det gis skattemessig fradrag for avishold som velferdstiltak når det er tilgjengelig for alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften.

Stikkord: avis, blader, dagsaviser, digitale medier, eavis, e-avis, tidsskrift, velferdstiltak, medium, ukeblad, magasin, fagtidsskrift, faglig ukeblad, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker