Avløsere

En avløser er en som jobber i landbruket og tar over det daglige arbeidet for bonden på en gård, for eksempel om bonden er syk eller skal ha ferie. En avløser kan også være en ekstra hjelp/ressurs dersom det er mye å gjøre på gården. En avløser kan jobbe for en eller flere gårder.

Mange bønder er medlem i et avløserlag og bruker laget til å rekruttere avløsere. Som avløser er du ansatt i et avløserlag eller direkte ansatt hos bonden.

Lønn / skatt

Avløsers lønn/honorar utbetales enten fra gårdbrukeren eller fra et avløserlag. Utbetalingen behandles vanligvis som lønn i alle relasjoner (arbeidsgiveravgift, skattetrekk og lønnsrapportering mv.) ifølge Skatte-ABC - Jordbruk pkt. 10.4.1.

Dette gjelder også arbeidsbytte ved naboavløsning selv om det ikke betales penger, eller det betales reduserte beløp fordi kravene motregnes. Ytelser og motytelser verdsettes til full verdi og behandles som lønn i alle sammenhenger.

Avløserlag i jordbruket er egne skattesubjekter ifølge Skatte-ABC =>Jordbruk punkt 10.4.2, jf FIN 11. mai 1995 i Utv. 1995/689. Laget har arbeidsgiveransvar for avløsere som får oppdrag gjennom laget. Alle tilskudd fra landbruksmyndighetene inntektsføres hos laget.

Dersom avløser mottar kjøregodtgjørelse for kjøring mellom hjem og arbeidssted må det vurderes hvor avløser må anses å ha fast arbeidssted. Dette er avgjørende for om kjøregodtgjørelsen er skattepliktig eller ikke. Se nærmere om dette i temaet om bilgodtgjørelse.

Merverdiavgift

Utleie av arbeidskraft er som hovedregel merverdiavgiftspliktig tjeneste jf. mval § 3-1. Avløserlagene har avgiftspliktig og fakturerer mottaker av avløsertjenestene med utgående merverdiavgift. Dersom gårdbrukeren bruker avløsertjenesten i avgiftspliktig virksomhet er det fradragsrett for kjøpet.

Regnskap

Innleid avløser gjennom avløserlag

KontoKontonavnMva kodeD/K
4570Avløserring1Debet
LeverandørkontoKredit

Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap

Avløsertilskudd

Avløsertilskudd som er en del av jordbruksoppgjøret, gis som refusjon av faktiske kostnader til avløsning for jordbrukere som driver husdyrhold. Avløsertilskudd ved sykdom betales direkte til gårdbrukeren.

Hvor mye du kan få i avløsertilskudd beregnes som hovedregel ut ifra hvor mange dyr du har på telledatoene 1. mars og 1. oktober, og satsene i jordbruksavtalen. Se nærmere informasjon på Landbrukdirektoratets sider.

Landbrukdirektoratet har også laget et regneark for beregning av maksimalt tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.

Det er bare foretak som kan søke om og motta produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. For å kunne levere søknad, må foretaket være registrert i Enhetsregisteret. Se nærmere veiledning på Landbrukdirektoratets sider. Selv om avløsningen går gjennom et avløserlag er det gårdbrukeren som søker om og mottar tilskuddet, som så går videre til avløserlaget.

Skatt

I henhold til Skatte-ABC - Jordbruk punkt 10.4.3 gis avløsertilskudd som er en del av jordbruksoppgjøret som refusjon av faktiske kostnader til avløsning for jordbrukere som driver husdyrhold.

Tilskuddet skal inntektsføres og lønnskostnadene fradragsføres. Der brukeren er medlem av avløserlag og tilskuddet utbetales til avløserlaget, er det bare brukerens innbetaling til avløserlaget som skal kostnadsføres. Avløsertilskudd ved sykdom betales direkte til gårdbrukeren. Ved bruk av kommunal landbruksvikar er det kun den betalte egenandelen som skal kostnadsføres.

Regnskap

Mottatt avløsertilskudd
KontoKontonavnMva kodeD/K
3440Tilskudd til avløser0Kredit
3441Tilskudd til avløser, ferie og fritid0Kredit
3442Tilskudd til avløser, sykdom0Kredit
BankDebet

Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap

Stikkord: landbruk