Hva omfattes?

Bundne innskudd, derunder skattetrekkskonto

Konto
1950 Bankinnskudd for skattetrekk
Debet

Bankkonto for skattetrekksmidler (skattetrekkeskonto) og andre bundne midler føres på samme regnskapslinje som øvrige bankinnskudd selv om midlene er bundet.

Unntak fra dette er klientmidler, dvs midler som oppbevares av advokater, eiendomsmegler og inkassoforetak på vegne av deres klienter. Disse kontoene skal ikke tas inn i balansen, men dersom klientmidler innestående på konto overstiger klientgjelden, skal det overskytende presenteres i balansen som en eiendel for advokat/megler/inkassoforetak. Det overskytende er da meglers/advokats eiendel. I motsatt fall hvor midlene er lavere enn klientgjelden skal det føres som kortsiktig gjeld i balansen.

Skattetrekkskonto skal bruks hver gang det utbetales lønn. Samtidig om nettolønn blir utbetalt til den ansatte, skal forskuddstrekket føres over på denne kontoen. Dette er lovpålagt jf. Skattebetalingsloven § 5-12 (1). Skattetrekkskonto inngår i regnskapslinjen selv om trekket er øremerket til spesielle formål. Konto for skattetrekksmiddel er ansett som et omløpsmiddel uansett bindingstid.

Stikkord: klientkonto, kmva, skattetrekkonto, bankinnskot

Fastrenteinnskudd

Kontantkasse

Utenlandsk valuta

Renteinntekter på bankinnskudd

Andre temaer