Hva omfattes?

Bundne innskudd, derunder skattetrekkskonto

Fastrenteinnskudd

Fastrenteinnskudd er innskudd hvor det gis en fast rente i en avtalt periode mot at innskuddet står fast (ikke kan disponeres) i denne perioden. Ved uttak blir det belastet et gebyr hvor det kompenseres for forskjellen mellom markedsrente og pålydende rente.

Denne type innskudd har ifølge «NRS (F) Kontantstrømoppstilling» likhetstrekk med obligasjoner. Fastrenteinnskudd inkluderes derfor i kontantstrømoppstillingen som kontanter dersom de har mindre enn tre måneder til forfall ved opprettelsen. Tilsvarende gjelder klassifiseringen i balansen.

Det antas at dersom avtalen gir mulighet til å disponere midlene mot et relativt sett beskjedent gebyr, er klassifisering som kortsiktig bankinnskudd det mest korrekte uansett hvor mye som gjenstår av avtaleperioden.

Stikkord: bankinnskot

Kontantkasse

Utenlandsk valuta

Renteinntekter på bankinnskudd

Andre temaer