Hva omfattes?

I regnskapslinjen "Kontanter, bankinnskudd og lignende", Kontogruppe 19, inngår i tillegg til kontantbeholdninger og ordinært bankinnskudd i norske kroner og utenlandsk valuta, også visse likvide plasseringer (kontantekvivalenter).

Ifølge NRS (F) Kontantstrømsoppstilling punkt 2.2 skal likvide plasseringer hvor formålet er å møte nært forestående kontantutbetalinger (for eksempel sertifikater og obligasjoner med forfall under 3 måneder) også inngå i denne posten. Plassering i aksjer og lignende vil ikke tilfredsstille kravet om uvesentlig kursrisiko.

Klassifiseringen må foretas i samsvar med eventuell bindingstid. Bindingstid på over ett år kan indikere at innskuddet skal føres opp som et anleggsmiddel. En depositumskonto som står bundet i en lengre periode kan være aktuelt å klassifisere som anleggsmiddel. Konto for skattetrekksmiddel er imidlertid ansett som et omløpsmiddel uansett bindingstid.

I oppstillingsplanen i rskl § 6-2 oppgis postene i en sum i balansen, men det skal ifølge rskl § 6-3 foretas ytterligere oppdeling av disse når den regnskapspliktiges forhold tilsier det. Et eksempel på at forhold tilsier det er dersom en vesentlig del av summen består av bundne bankinnskudd. Men siden det også skal gis noteinformasjon om bundne bankinnskudd vil det sjelden være behov for ytterligere oppdeling i balansen også.

Stikkord: bankinnskot

Bundne innskudd, derunder skattetrekkskonto

Fastrenteinnskudd

Kontantkasse

Utenlandsk valuta

Renteinntekter på bankinnskudd

Andre temaer