Hva omfattes?

Bundne innskudd, derunder skattetrekkskonto

Fastrenteinnskudd

Kontantkasse

Utenlandsk valuta

Konto
8060 Valutagevinst (agio)
Debet
8160 Valutatap (disagio)
Debet

Se nærmere i Bankinnskudd i valuta. Ifølge rskl. § 5-9 skal pengeposter i valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt (dagskurs).

Eventuelle agiogevinster/-tap føres som finansposter i resultatregnskapet. Agio/disagio, eller valutatap/-gevinst, er differansen mellom balanseført kurs og dagskursen.

Det skal tas hensyn til eventuell valutasikring. Ifølge rskl § 4-1 (1) nr 5 og NRS 18.19 skal gevinster/tap på den utenlandske valutaen sammenstilles med gevinst/tap fra sikringen.

Stikkord: bankinnskot

Renteinntekter på bankinnskudd

Andre temaer