Kjøp av båtplass

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
1120 Bygningsmessige anlegg
Debet

Merverdiavgift

Båtplass er definert som fast eiendom og faller derfor inn under unntaksbestemmelsene i mval. § 3-11 (1). Salget av båtplassen vil dermed ikke være avgiftsbelagt, og det vil ikke være noe merverdiavgift for kjøper å fradragsføre.

Stikkord: båtforening, båthavn, båtopplag, båtplasser, marina, erverv

Leie av båtplass

Salg av båtplass

Utleie av båtplass