Satser

Bagatellmessige beløp

Opplysningsplikt

Ved lønn som ikke samlet overstiger kr 1 000, er dette ikke opplysningspliktig. Dette gjelder når det er mottatt fra en arbeidsgiver til en person i løpet av inntektsåret. Beløpet skal medregnes trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser, samt skattepliktige naturalytelser, jf. skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1. Hvis grensen overskrides, skal hele beløpet innrapporteres. Trekkfri utgiftsgodtgjørelse som utbetales til dekning av merutgifter og som ikke overstiger kr 1 000 per person per år, er fritatt for opplysningsplikt. Er det utbetalt lønn som overstiger kr 1 000, skal imidlertid også trekkfri utgiftsgodtgjørelse innrapporteres.

Forskuddstrekk

Lønn under grensen for opplysningsplikt er skattefri arbeidsinntekt etter skatteloven § 5-15 (1) bokstav i. Slike utbetalinger er fritatt fra plikten til å foreta forskuddstrekk, jf. skattebetalingsforskriften § 5-4-3 (2).

Arbeidsgiveravgift

Selv om beløpet ikke overstiger beløpsgrensen for opplysningsplikt, skal det beregnes arbeidsgiveravgift av beløpet, jf. folketrygdloven § 23-2 (1).

Stikkord: arbeidsgiveravgift, arbeidsvederlag

Arbeid i hjemmet

Skattefrie selskap, foreninger og institusjoner

Godtgjørelse for arbeid i sameie eller forening