Skatt

Merverdiavgift

Utleie av fast eiendom er i utgangspunktet unntatt fra merverdiavgiftsloven, jf mval. § 3-11, men utleie av beiteområder kan bli merverdiavgiftspliktig hvis:

  • selskapet er frivillig registrert jf. mval.§ 3-11 2.ledd bokstav k (mval § 2-3 første, annet, tredje, fjerde og sjette ledd).
  • hvis utleien består av flere elementer som alene er merverdiavgiftspliktige varer/tjenester som for eksempel fôr, vedlikehold mv. og dette ikke faktureres separat. Se UTV 2006/1141.

Salg av beiterettigheter er omsetning av rettighet til fast eiendom som er unntatt fra mva-plikt ifølge mval. § 3-11 første leddd.

Stikkord: moms, mva

Regnskap