PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Feriepengegrunnlaget

  Beregning av feriepenger

  Ferieloven har som formål å sikre at en arbeidstaker får årlig ferie. Feriepengene skal sikre arbeidstakeren mot inntektstap ved avvikling av feriefritiden.

  Feriepenger tjenes opp året før ferien avvikles, og dette kalles opptjeningsåret. Feriepengene beregnes av det arbeidsvederlaget som er utbetalt i opptjeningsåret, uavhengig av arbeidsforholdets varighet. Som arbeidsvederlag regnes alle former for pengeytelser som kan sies å være opptjent ved arbeid. Ferieåret er det kalenderåret ferien avvikles, se mer i temaet «Rett til ferie og plikt til å avvikle ferie».

  Ytelser som inngår i feriepengegrunnlaget:

  • vanlig lønn
  • bonuser/provisjoner når dette vederlaget er et resultat av personlig arbeidsinnsats, se «Bonus i arbeidsforhold»
  • overtidsgodtgjørelse
  • ulempe- og smusstillegg
  • skift- og akkordtillegg
  • sykepenger utbetalt i arbeidsgiverperioden og omsorgspenger inntil 10 dager betalt av arbeidsgiveren ved barn eller barnepassers sykdom (omsorgspenger)
  • kost som helt eller delvis mottas som en del av arbeidsvederlaget skal inngå i beregningsgrunnlaget

  Følgende ytelser inngår ikke i feriepengegrunnlaget:

  • utgiftsgodtgjørelser som gjelder bilhold, kost, losji eller andre reiseutgifter
  • utbetalte feriepenger
  • utdanningsstipend
  • andel av nettoutbytte/overskudd
  • fast godtgjørelse som opptjenes og utbetales uavhengig av fravær på ferie (pensjonsinnskudd, forsikringspremier)
  • naturalytelser (fri bil, fri telefon, rimelig lån, fri bolig osv. - men fri kost inngår, jf. ovenfor)
  • styrehonorar mv
  • verdien av varer, tjenester eller andre fordeler som ikke er pengeytelser. Verdien av hel eller delvis kost som mottas som del av arbeidsvederlaget skal likevel tas med i feriepengegrunnlaget
  • sluttvederlag (defineres ikke som arbeidsvederlag og er ikke et resultat av personlig arbeidsinnsats)
  • sign-on-fees (defineres ikke som arbeidsvederlag og er ikke et resultat av personlig arbeidsinnsats)

  Sluttvederlag/"sluttpakker" skal ikke med i feriepengegrunnlaget. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale at det skal beregnes feriepenger på sluttvederlaget. Hva som er skrevet i den enkeltes sluttavtale vil dermed være avgjøre i forhold til om det skal beregnes feriepenger av sluttvederlaget. Fremgår det ikke av avtalen at det skal betales feriepenger av sluttvederlaget, har arbeidstaker ikke krav på dette jf. ferielovens § 10 (1).

  A-meldingen

  Feriepengegrunnlaget skal ikke innrapporteres i a-ordningen.

  Stikkord:

  • bonuser ansatte,
  • feriepenger overtid,
  • arbeidstaker,
  • annsatt,
  • arbeidstager,
  • lønnstaker,
  • lønnsmottaker,
  • feriegrunnlag,
  Feriepengegrunnlaget
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan