Feriepengegrunnlaget

Feriepengesatser

Feriepengeopptjening ved sykdom, permisjon o.l.

Arbeidsgiver skal betale feriepenger av sykepenger i arbeidsgiverperioden (opptil 16 kalenderdager av en sykeperiode). Dette gjelder også for omsorgspenger inntil 10 dager som er betalt av arbeidsgiver ved barns eller barnepassers sykdom. Se feriel. § 10 (4).

Med arbeidsgiverperioden menes de første 16 dager av sykefraværsforløpet, for beregning av arbeidsgiverperioden se ftrl. § 8-19 og temaet Arbeidsgiverperioden.

I tilfellet hvor arbeidsgiver forskutterer fødselspenger eller sykepenger, dvs. utbetaler lønn direkte til arbeidstaker og får refusjon fra trygden med inntil 6G, har ikke arbeidsgiver plikt til å utbetale feriepenger av hele beløpet. Mange bedrifter har imidlertid egne avtaler som regulerer dette til arbeidstakers fordel.

Folketrygden betaler feriepenger av:

  • sykepenger for inntil 48 dager hvert opptjeningsår, se ftrl. § 8-33
  • sykepenger i arbeidsgiverperioden som arbeidsgiver har fått refundert fra trygden for arbeidstakere med langvarig eller kronisk sykdom eller svangerskapsrelatert sykdom, se ftrl. § 8-20 eller av omsorgspenger for sykdom ut over 10 dager, se ftrl. §§ 9-8 og 9-9.
  • opplæringspenger og pleiepenger ved barns sykdom for inntil 12 uker (60 sykepengedager), se ftrl. § 9-17
  • svangerskapspenger for inntil 64 dager av stønadsperioden, se ftrl. § 14-4. Svangerskapspenger ytes til gravide som må slutte i arbeid på grunn av at arbeidsmiljøet kan være skadelig for fosteret.
  • foreldrepenger for inntil 12 uker med full sats eller for inntil 15 uker med 80 prosent av full sats, se ftrl. § 14-8. Begrepet foreldrepenger brukes om hele fødselspengeperioden og innbefatter derfor også de tre permisjonsukene før termin.
Stikkord: barns sykdom, sykdom barn, sykt barn

Feriepengeopptjening under militær og sivil plikttjeneste

Bokføring og lønnsmessig behandling