Feriepengegrunnlaget

Feriepengesatser

Feriepengesatsene

Feriepenger skal beregnes med minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget (den alminnelig prosentsats). Arbeidstakere over 60 år har rett på 2,3 prosent i tillegg til dette, altså tilsammen minimum 12,5 prosent. Se tabell over.

Arbeidstaker har rett på tillegget på 2,3 prosent fom. fylte 60 år. Derfor skal arbeidsgiver avsette de ekstra 2,3 prosentene allerede i det året arbeidstaker fyller 59 år.

Arbeidstakere over 60 år har ikke rett på feriepengetillegget på 2,3 prosent for den delen av feriepengegrunnlaget som overstiger 6 ganger folketrygdens grunnbeløp, såkalt 6 G. Grunnbeløpet endres 1. mai hvert år. Ved beregning skal grunnbeløpet pr. 31.12 i opptjeningsåret benyttes. Se ferieloven § 10 (3). For arbeidstakere som slutter i opptjeningsåret, skal grunnbeløpet på fratredelsestidspunktet gjelde. For mer om grunnbeløp se ftrl. § 1-4 og Folketrygdens grunnbeløp.

Stikkord: 2,3% feriepenger, feriepengesats

Feriepengeopptjening ved sykdom, permisjon o.l.

Feriepengeopptjening under militær og sivil plikttjeneste

Bokføring og lønnsmessig behandling