Betalbar skatt - beregnet

Konto
2500 Betalbar skatt, ikke fastsatt
Kredit
8300 Betalbar skatt
Debet

Regnskap

Upersonlige skattytere betaler skatten året etter inntektsåret (etterskuddsvis), se sktbl. § 10-20 (3).

I forbindelse med årsregnskapet beregner selskapet årets betalbare skatt på alminnelig inntekt. Den beregnede skatten bokføres i regnskapet som en gjeld pr. 31.12.x0. Se konteringsboksen under. Skyldig beregnet skatt på fjorårets skattepliktige inntekt skal også inkluderes i betalbar skatt.

Betalbar skatt er skatt som beregnes og betales av årets skattepliktige inntekt og formue. Enkelte organisasjoner betaler formuesskatten selv, for eksempel samvirkeforetak, sparebanker og andre andelslag. Samvirkeforetak svarer formuesskatt til Staten. Se også nærmere om satser.

Formuesskatt føres imidlertid ikke på samme måte som skatt på ordinært resultat i resultatregnskapet, som føres på kontogruppe 83 Skattekostnad på ordinært resultat. Skattekostnad i resultatregnskapet er skatter som er utledet av det regnskapsmessige resultatet, mens formuesskatt er å anse som en driftskostnad. Tilsvarende gjelder for eiendomsskatt.. Se konto 7750 og konto 7751.

Stikkord: bokføring av skatt i aksjeselskaper, aksjeforetak, skatteyter