Hva er blogging?

Skattemessig behandling

Merverdiavgiftsmessig behandling

Registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Alle næringsdrivende med avgiftspliktig omsetning over en viss størrelse har plikt til å søke om registrering i Merverdiavgiftsregistreret. Beløpsgrensen er omsetning på mer enn 50 000 kroner de siste 12 månedene for bedrifter og de fleste organisasjoner. Det er kun den avgiftspliktige delen av omsetningen som teller med. Se generelt om registrering i merverdiavgiftsregisteret.

Bloggeren skal beregne merverdiavgift fra og med den fakturaen eller det salget som gjør at beløpsgrensen blir passert. Det tar noen uker før registreringen er gjennomført. Se UTV 2013/136 for spørsmål rundt fakturering i perioden omsetningen er avgiftspliktig, men den næringsdrivende ennå ikke er registrert i merverdiavgiftsregisteret.

Skattedirektoratet vurderer bloggvirksomhet som avgiftspliktig virksomhet med omsetning av reklametjenester. Se nærmere i «UTV 2014/112 Fradrag for kostnader til klær i bloggvirksomhet».

For å bli registrert, må du sende en søknad.

Hvor bloggen/nettsiden er fysisk plassert har ingen betydning for avgiftsreglene. Avgiftsplikten avgjøres av hvilket land bloggen/nettsiden drives fra. Det vil si, er bloggen/nettsiden lokalisert i utlandet, men drives fra Norge, skal norske avgiftsregler følges.

Mva-pliktige inntekter fra blogging

Anses bloggingen som en virksomhet vil følgende være mva-pliktig:

 • Alle penger og sponsede produkter med økonomisk verdi som du får på bakgrunn av salgsblogg, nettbutikk, produktomtale, affiliate, oppdrag og lignende, som har å gjøre med bloggvirksomheten.
 • Alle penger du får på bakgrunn av annonser, reklame og lignende.
 • Gratis eller rabatterte produkter/gaver med økonomisk verdi, som for eksempel sminke, hår- og hudpleieprodukter, bøker, klær, reiser, spill, teknologisk utstyr, barneutstyr m.m. Dette skal inntektsføres til omsetningsverdi (ev. omsetningsverdi fratrukket det beløp du har betalt for varen).
  • Gratis produkter/gaver som du får, tar i bruk og du omtaler: Avgiftsplikt, og avgift beregnes av produktets omsetningsverdi. Betaling du får for arbeidet i forbindelse med omtalen, må du også betale skatt av.
  • Gratis produkter/gaver som du får, tar i bruk, men du ikke omtaler: Avgiftsplikt hvor avgiften beregnes av produktets omsetningsverdi.
  • Gratis produkter/gaver som du får, men du ikke tar i bruk: Avgiftsplikt, og avgift beregnes av produktets omsetningsverdi.

Det vil ikke ha noe å si for avgiftsplikten om du har inngått en avtale om å få tilsendt disse produktene/gavene eller om du rett og slett bare får de i posten uten å ha bedt om det. Avgiftsplikt kan unngås når:

 • Produktene/gavene sendes tilbake
 • Du kaster produktene/gavene. Husk å lage liste og legg i regnskapet

Det skal beregnes utgående mva på mottatte produkter jf mval § 3-1, 1. ledd. Varene/tjenestene mottatt anses ikke som gaver i slike tilfeller, men betaling for avgiftspliktige tjenester fra bloggerens side, ofte reklametjenester. Det oppstår en byttehandel med bytte av tjenester hvor leverandøren av varen/tjenesten som bloggeren mottar er kjøper av tjenesten fra bloggeren og vederlaget til bloggeren er varen/tjenesten bloggeren mottar.

Bytte av tjenester

I mval § 4-3 reguleres byttehandel nærmere og beregningsgrunnlaget for mva. Dersom vederlaget består helt eller delvis av annet enn vanlige betalingsmidler, er beregningsgrunnlaget prisen på den leverte ytelsen. Dersom prisen i slike tilfeller er lavere enn den alminnelige omsetningsverdien for tilsvarende varer eller tjenester som omsettes i virksomheten, er beregningsgrunnlaget den alminnelige omsetningsverdien. Det samme gjelder hvis det ikke er avtalt noen særskilt pris. Avgiftsgrunnlaget kan i slike tilfeller aldri settes lavere enn den alminnelige omsetningsverdi, dvs. den pris som selgeren vanligvis tar for tilsvarende ytelser. Det vil kunne tas hensyn til normale rabatter, forutsatt at tilfellene er sammenlignbare.

Det følger av mval § 4-3 første punktum at byttehandel avgiftsmessig anses som to salg, som må vurderes hver for seg i henhold til merverdiavgiftslovens bestemmelser. Hver av partene opptrer både som selger og kjøper og skal derfor, gitt at øvrige vilkår for avgiftsplikt foreligger, betale avgift på grunnlag av den prisen de har betinget seg for sin egen ytelse. Prisen som legges til grunn må minst tilsvare den alminnelige omsetningsverdien for tilsvarende ytelser. Dersom den er satt lavere, skal omsetningsverdien likevel legges til grunn ved avgiftsberegningen. Er den satt høyere, skal derimot den avtalte høyere pris legges til grunn. Også i tilfeller hvor pris ikke er avtalt, skal omsetningsverdien legges til grunn for avgiftsberegningen.

Se MVA-håndboken om byttehandel mv.

Hobby

Dersom bloggingen anses som hobby fordi den er av ikke-økonomisk karakter, som vil si at den ikke gir overskudd eller økonomiske fordeler, vil inntekter ikke anses mva-pliktige. Se MVA-håndboken for mer om vurderingen av grensen mot ikke-økonomisk virksomhet ("hobbyvirksomhet").

Grensen mellom hobby og næringsvirksomhet vil i praksis ofte være den samme for mva og skatt.

Arbeidsinntekt

Se omtale i punktet "Lønn fra blogging / arbeidsinntekt" over. Anses vederlaget som skattepliktig arbeidsinntekt (lønn), oppstår ikke merverdiavgiftsplikt for bloggeren.

Fradrag for inngående mva

Når bloggeren er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, kan bloggeren kreve fradrag for merverdiavgift på kostnader som relaterer seg til bloggen. Dette kan for eksempel være PC, telefonutgifter, internettutgifter, fotoutstyr etc.

Anses bloggingen som virksomhet og dermed er mva-pliktig for omsetningen, vil det gis fradrag for mva på anskaffelser av varer og tjenester som brukes i denne virksomheten, jf mval § 8-1. Anskaffelsen må være relevant for den avgiftspliktige virksomheten, og formålet med anskaffelsen må vurderes. Merk at kostnader til privat bruk ikke gir fradragsrett for inngående mva.

I «UTV 2014/112 Fradrag for kostnader til klær i bloggvirksomhet» omtales det forhold at en moteblogger kjøper inn klær med det formål å tjene penger i form av annonseinntekter fra klesbutikker. Skattedirektoratet antar at tilknytningskravet for kostnader til klær i så fall er oppfyllt.

Uttak

Reglene om uttak kommer til anvendelse hvis anskaffelsen (f.eks klær) tas ut av virksomheten (privat bruk), se mval § 3-21. Beregningsgrunnlag er «alminnelig omsetningsverdi», jf. mval § 4-9.

Dersom bloggingen anses som avgiftspliktig næringsvirksomhet, og det er gitt fradrag for mva på varen i virksomheten, anses senere salg som avgiftspliktig omsetning, jf mval § 3-1. Dette gjelder selv om det kun er gitt forholdsmessig fradrag for mva ved anskaffelsen. Det skal beregnes mva av hele salgsvederlaget.

Tas klærne i bruk privat av bloggeren, eller gis bort til bekjente, Frelsesarmeen eller lignende skal det beregnes uttaksmva i henhold til mval § 3-21. Se «UTV 2014/112 Fradrag for kostnader til klær i bloggvirksomhet» for nærmere vurdering av "egen bruk".

Ved uttak som har gitt rett til forholdsmessig fradrag for avgiften skal avgiftsplikten ved uttaket begrenses tilsvarende. Det betyr at det bare skal beregnes uttaksmva av den andelen det forelå fradragsrett for inngående mva for. Klær som er innkjøpt dels til bruk i bloggvirksomheten og dels til privat bruk, skal bare delvis uttaksberegnes for mva. Se MVA-håndbokens kapittel 3 for nærmere om uttak av varer og MVA-håndbokens kapittel 4 for mer om grunnlaget for beregning av mva ved uttak.

Stikkord: moms, mva

Regnskapsmessig behandling

Hva må du som blogger huske på?