Hva er blogging?

Skattemessig behandling

Merverdiavgiftsmessig behandling

Regnskapsmessig behandling

Bokførings- og regnskapsplikt

Alle som driver næringsvirksomhet er bokføringspliktig og må føre regnskap, jf bokføringsloven § 2 og rskl § .

Hvis du har under 600 bilag i året, kan du føre regnskap i et regneark eller tekstbehandlingssystem, jf NBS 6.4. Regnearket må være oversiktlig og lett kontrollerbart. Hvis du har over 600 bilag i året, har du full bokføringsplikt.

Les mer i «Bokføringsplikt» og «Bokføringssjekklisten».

Inntekter fra bloggingen

Dersom vederlaget for bloggingen anses som omsetning i næring i henhold til omtale over, må faktura sendes på vanlig måte. Se nærmere om dette i «Formkrav faktura (salgsdokumentasjon)».

Omsetningen er avgiftspliktig og bokføres på konto 3000 eller eventuelt konto 3020 om dette for eksempel er reklametjenester, med beløp tilsvarende den prisen som er satt på varen/tjenesten. Prisen som legges til grunn må minst tilsvare den alminnelige omsetningsverdien for tilsvarende ytelser, jf. mval § 4-3. Med alminnelig omsetningsverdi menes den prisen som må betales for produktet i butikken. Har bloggeren fått en rabattert pris på varen settes beregningsgrunnlaget til omsetningsverdien minus det beløp som er betalt for varen.

Fakturering skal gjøres med mindre det dokumenteres at varen mottatt sendes tilbake til giver eller er kastet.

Brukes den mottatte varen til privat formål må den rapporteres inn på aktuell kostnadskonto med den verdien varen er inntektsført med. Et eksempel kan være en personalrelatert konto i kontogruppe 59, for eksempel konto 5990. Er du personlig næringsdrivende benyttes for eksempel konto 2069.

Uttak

Selger du som blogger klær eller andre varer som det er tatt helt eller delvis fradrag for mva på ved anskaffelse, skal salget føres til kredit på konto 3000.

Klær eller lignende varer som det er gitt fradrag for mva på og som tas ut til privat bruk eller gis bort til venner, Frelsesarmeen eller lignende, skal regnskapsføres som uttak på konto 3060 og motpostering føres på konto 2064 (når du er personlig næringsdrivende).

Den verdien som er lagt til grunn skattemessig antas å ikke uten videre kunne legges til grunn ved beregningen av merverdiavgift. Skattemessig skal en sjablonverdi på 60 % av kostpris benyttes, mens avgiftsmessig er det "alminnelig omsetningsverdien" som gjelder. I de fleste tilfeller vil disse to neppe være like, og verdien som skal benyttes ved mva-beregningen antas uansett å måtte vurderes konkret. Eventuell differanse mellom beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift (netto) og sjablonregelen (60 % av kostpris inkl. mva.) må det korrigeres for i regnskapet. Dersom den skattemessige sjablonverdien er lavere enn den avgiftsmessige omsetningsverdien føres differansen til debet på en hjelpekonto du oppretter i 306X-gruppen og motpost på konto 2064, begge med mva-kode 0.

Kostnader knyttet til bloggingen

Kostnader til klær som anses skattemessig fradragsberettiget, regnskapsføres på konto 6570 Arbeidsklær og verneutstyr.

Er klærne til privat bruk for en som er personlig næringsdrivende vil det være konto 2069 Diverse andre privatutgifter som skal benyttes. Er bloggeren ansatt i et aksjeselskap, skal kostnader for anskaffelse acv klær til privat bruk i tillegg til å føres på konto 6570. Selve innberetningen gjøres i lønnssystemet og føres til debet på konto 5280 Annen fordel i arbeidsforhold og kredit mot konto 5290 Motkonto for gruppe 52.

Hva må du som blogger huske på?