Hva er blogging?

Skattemessig behandling

Blogging anses som hobby når den er av ikke-økonomisk karakter, altså at den ikke gir overskudd eller økonomiske fordeler. Inntekter av hobbyvirksomhet er ikke skattepliktig, og du får heller ikke fradrag for kostnader til slik aktivitet. Du skal likevel opplyse om eventuelle inntekter på selvangivelsen.

For å fastslå hvorvidt det er tale om hobby eller virksomhet må det foretas en konkret vurdering av hvorvidt virksomheten din:

 • drives for egen regning og risiko
 • har et visst omfang og varighet og
 • er egnet til å gå med overskudd

Det er i praksis ikke oppstilt strenge krav til varighet og omfang, slik at det viktigste kriteriet er om aktiviteten er egnet til å gi overskudd. Oppstår det et mindre overskudd, vil dette heller ikke være skattepliktig. Overskuddet må dekke en rimelig forrentning av det du har investert for å drive aktiviteten, og kunne forventes å gi en rimelig lønn sett i forhold til den innsatsen du har lagt ned.

Se mer om hobby/næring på Skatteetatens sider. Se Skatteetatens veileder for å avgjøre om du er næringsdrivende.

Hvis bloggingen anses som virksomhet, regnes alle inntekter fra bloggen som næringsinntekt. Skatteplikten av inntekt fra virksomhet følger av hovedregelen om skatteplikt i sktl § 5-1, jf. § 5-30.

Hvor bloggen/nettsiden er fysisk plassert har ingen betydning da skatteplikten avgjøres av hvilket land bloggen/nettsiden drives fra. Er bloggen/nettsiden lokalisert i utlandet, men drives fra Norge, skal norske skatteregler følges.

Få mer informasjon på Skatteetatens sider med vanlige spørsmål om blogging. Se også «SKD 010312 Blogging og skatt» og «SKD 070411 Blogger du?»,

Skattepliktige inntekter

Hobby

Dersom bloggingen anses som hobby fordi den er av ikke-økonomisk karakter, som vil si at den ikke gir overskudd eller økonomiske fordeler, vil inntekter ikke anses skattepliktige. Du skal likevel opplyse om eventuelle inntekter på skattemeldingen.

Ved bloggaktiviteter vil det kunne forekomme glidende og gradvis overgang over tid fra hobby til skattepliktig virksomhet. Om hobbyen har gått over til å bli en virksomhet må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Det året du vurderes å drive næring kan du få godkjent inntil de fem forutgående årene som oppstartsår for virksomheten. Se nærmere om dette i «Enkeltpersonforetak». For å få fradrag for utgifter du har hatt i oppstartsårene er det viktig at du har tatt vare på bilag slik at du kan dokumentere utgiftene. Se mer om dokumentasjon her.

Grensen mellom hobby og næringsvirksomhet vil i praksis ofte være den samme for mva og skatt.

Næringsinntekt

Er bloggingen ansett som virksomhet (se punktet over) vil alle inntekter fra bloggen være næringsinntekt. Inntekten kan være penger, varer eller tjenester mv. Dette innebærer at mottak av produkter er skattepliktig inntekt dersom produktet har en økonomisk verdi.

Inntekten settes til omsetningsverdien, det vil si den prisen som må betales for produktet/tjenesten i butikken.

Gaver

Når det gjelder gaver vises det til emnet om gaver og tilskudd utenfor arbeidsforhold i Skatte-ABC. Merk at en frivillig ytelse ikke behandles etter reglene om gave dersom ytelsen kan ses i sammenheng med en motytelse fra «gavemottaker» til «giver», f.eks. byttearbeid. Reglene om byttearbeid er aktuelt når det gjelder varer og tjenester bloggere mottar for å reklamere for dette på bloggen sin. Se nærmer om byttehandel under "Mva-pliktige inntekter fra blogging" nedenfor.

For å unngå beskatning når du mottar gaver som er ting du ikke har bedt om og kaster eller returnerer til giver, må du dokumentere at dette er gjort. Kaster du varen må du lage et internt bilag hvor du oppgir hva som er kastet. Bilaget må du datere og skrive under på, og det må vedlegges regnskapet. Sender du varen i retur, kan dokumentasjon være fraktdokumenter, bilag vedrørende fraktkostnader eller lignende.

Reklameinntekter

Reklameinntekter kan være skattepliktig som fordel innvunnet enten ved arbeid, virksomhet eller kapital iht. sktl. § 5-1. Se mer om reklameinntekter i Skatte-ABC.

Skatteetatens oppsummering

Skatteplikten gjelder ikke bare rene utbetalinger, men også verdien av produkter og tjenester du får gratis. Verdien settes da til omsetningsverdien, altså den prisen som det må betales for i butikk. Dersom det betales noe for varen trekkes dette beløpet ut. Skatteplikten omfatter:

 • Alle penger og sponsede produkter med økonomisk verdi som du får på bakgrunn av salgsblogg, nettbutikk, produktomtale, affiliate (se punkt under), oppdrag og lignende, som har å gjøre med bloggvirksomheten.
 • Alle penger du får på bakgrunn av annonser, reklame og lignende.
 • Gratis eller rabatterte produkter/gaver med økonomisk verdi, som for eksempel sminke, hår- og hudpleieprodukter, bøker, klær, reiser, spill, teknologisk utstyr, barneutstyr m.m. Dette skal inntektsføres til omsetningsverdi (ev. omsetningsverdi fratrukket det beløp du har betalt for varen).
  • Gratis produkter/gaver som du får, tar i bruk og du omtaler: Skatteplikt, og skatt beregnes av produktets omsetningsverdi. Betaling du får for arbeidet i forbindelse med omtalen, må du også betale skatt av.
  • Gratis produkter/gaver som du får, tar i bruk, men du ikke omtaler: Skatteplik hvor skatt beregnes av produktets omsetningsverdi.
  • Gratis produkter/gaver som du får, men du ikke tar i bruk: Skatteplikt, og skatt beregnes av produktets omsetningsverdi.

Det vil ikke ha noe å si for skatteplikten om du har inngått en avtale om å få tilsendt disse produktene/gavene eller om du rett og slett bare får de i posten uten å ha bedt om det. Beskatning kan unngås når:

 • Produktene/gavene sendes tilbake
 • Du kaster produktene/gavene. Husk å lage liste og legg i regnskapet

Affiliate marketing

Dette er en form for markedsføring der en nettbasert forretning belønner en eller flere samarbeidspartnere for besøkende eller kunder som formidles til forretningen. For eksempel kan en eier av en nettside eller blogg omtale et produkt eller en leverandør med en lenke til forretningens nettsted. På lik linje med andre inntekter vil affiliateinntekter være med i vurderingen av om du driver hobby eller næring. Som næringsdrivende vil du være skattepliktig for affiliateinntektene.

Lønn fra blogging / arbeidsinntekt

I noen tilfeller kan bloggingen være egnet til å gå med overskudd, men uten at kravet til virksomhet er oppfylt. Inntektene anses da som skattepliktig arbeidsinntekt (lønn). Dette kan være aktuelt hvor bloggingen ikke anses å være drevet for skattyters egen regning og risiko, f.eks. hvor bloggeren bare har en eller et fåtall oppdragsgivere og det ikke er gjort særlige investeringer knyttet til aktiviteten. Skatteplikten gjelder både hvor det mottas kontantvederlag og hvor det mottas varer og tjenester.

Dersom en blogger inngår en avtale om å vise eller skrive om noe på bloggen sin mot vederlag, kan dette anses som vederlag for arbeid. Vederlaget vil da være skattepliktig arbeidsinntekt (lønn). For eksempel kan en blogger inngå en avtale med en produsent eller en leverandør av et produkt om å beskrive eller avbilde produktet i sin blogg mot at bloggeren får tilsendt produkter. Skatteplikten vil gjelde uavhengig av om bloggeren kan nyttiggjøre seg produktet eller ikke så lenge produktet har en økonomisk verdi, og bloggeren overtar eiendomsretten.

Det er gjort unntak fra skatteplikten når samlede lønnsutbetalinger (penger, varer og tjenester) fra samme arbeidsgiver (dvs. den som bloggeren har inngått avtale med) i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr 1000.

Anses vederlaget som skattepliktig arbeidsinntekt (lønn), oppstår ikke merverdiavgiftsplikt for bloggeren.

Skattemessig fradrag

Dersom bloggen anses som virksomhet får du fradrag for kostnader som relaterer seg til virksomheten. Dette kan for eksempel være PC, telefonutgifter, internettutgifter, fotoutstyr etc. Kostnader som gjelder privat bruk er ikke fradragsberettiget, jf sktl § 6-1, 2. ledd.

Anses imidlertid bloggingen som en hobby, og dermed ikke er skattepliktig, vil du heller ikke få fradrag for kostnader til denne aktiviteten.

Se «UTV 2014/112 Fradrag for kostnader til klær i bloggvirksomhet» for Skattedirektoratets generelle vurdering av fradragsrett for kostnader til klær i forbindelse med blogging. Denne uttalelsen angir at vilkåret for skattemessig fradrag er at det foreligger en tilknytning mellom kostnaden og den skattepliktige inntekten. I denne vurderingen må det tas stilling til om hovedformålet med kostnaden har vært å erverve skattepliktig inntekt. Er klærne for eksempel kjøpt inn til personlig bruk eller med gaveformål vil kostnaden ikke være fradragsberettiget. Klær er etter sin art egnet til privat bruk. Skattedirektoratet mener likevel at dette ikke kan stenge for fradragsrett på generelt grunnlag. For en moteblogger som kjøper inn nye klær for å omtale disse på bloggen med det formål å tjene penger i form av annonseinntekter fra klesbutikker, antar Skattedirektoratet at tilknytningskravet for kostnader til klær vil være oppfylt.

Fradrag ved arbeidsinntekt

Der hvor inntektene fra bloggingen anses som lønn/arbeidsinntekt (se over), gir utgifter som bloggeren har hatt til dette arbeidet som utgangspunkt rett til fradrag. Hvis bloggeren ikke anses å drive virksomhet, inngår slike utgifter i minstefradraget, slik at fradragsretten som regel ikke vil ha noen reell betydning.

Uttak

Hvis det er gitt fradrag for anskaffelse av varer, for eksempel klær, i bloggvirksomhet og klærne selges, anses dette som skattepliktig realisasjon. Se «UTV 2014/112 Fradrag for kostnader til klær i bloggvirksomhet».

Tas klærne i bruk privat, vil dette være "fordel ved uttak til egen bruk" jf. sktl § 5-2. Se nærmere om uttak til egen bruk i Skatte-ABC. Det samme gjelder hvis klærne gis bort til venner, Frelsesarmeen eller lignende. Klærne skal da verdsettes til omsetningsverdi jf. sktl § 5-3, og føres som skattepliktig inntekt på skattyters hånd.

Hvis klærne realiseres etter at de er tatt i bruk privat og dermed er uttaksbeskattet, vil gevinsten være skattefri jf. sktl § 9-3 (1) bokstav a. Hvis klærne ikke selges etter at de er benyttet i bloggvirksomheten, vil det være en presumsjon for at de brukes privat. For å unngå uttaksbeskatning, må skattyter sannsynliggjøre at klærne ikke brukes privat. Privat bruk omfatter også at klærne gis bort som gave.

I praksis må det antas at det lett vil oppstå tvil om hvilken verdi som skal legges til grunn ved uttaket. Skattedirektoratet ser at det her kan være behov for å fastsette fordelen ved hjelp av standardiserte takseringsregler. Skattedirektoratet anser en sjablonmessig inntektsføring på 60 % av varens kostpris som passende, jf. takseringsreglene § 2-2-2.

Merverdiavgiftsmessig behandling

Regnskapsmessig behandling

Hva må du som blogger huske på?