Hva innebærer bokføringsplikten?

Hvem har bokføringsplikt?

Bokføringsplikten for virksomheter som ikke er årsregnskapspliktige

Ordlyden i bokføringsloven § 2 annet ledd - "for den virksomhet som drives" - innebærer en viss begrensning i bokføringsplikten. Begrensningen gjelder aktiviteter/virksomhetsområder som ikke er av betydning for den pliktige regnskapsrapporteringen ifølge Skattedirektoratet.

For mange virksomheter, som for eksempel en liten forening som har bokføringsplikt på grunn av plikt til registrering i Merverdiavgiftsregisteret, er det neppe hensiktsmessig å skille på hvorvidt en transaksjon mv. er omfattet av en pliktig regnskapsrapportering i forhold til bokføring eller ikke. Bokføringen vil omfatte all økonomisk aktivitet som er tilknyttet den registrerte virksomheten. Etter Skattedirektoratets syn er det heller ikke hensiktsmessig å tolke bokføringsloven slik at det er et ubetinget krav til å etablere særskilt bokføring (regnskap) for den delen av den økonomiske aktiviteten som er av betydning for pliktig regnskapsrapportering. Det legges imidlertid til grunn at dersom det ikke føres særskilt regnskap, så skal all bokføring skje i henhold til bokføringsregelverket. Det forutsettes da at bokføringen innrettes slik at kravene til sporbarhet, jf. bokføringsloven § 6 er oppfylt. Kravet til sporbarhet medfører at bokførte opplysninger lett kan følges fra dokumentasjonen via spesifikasjoner frem til pliktig regnskapsrapportering og den omvendte veien."

Stikkord: kommandittselskap

Andre temaer