PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Skattepliktig dekning av privatreiser

  Bompenger

  • D7130 Reisekostnad, opplysningspliktig
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)
  • Lønn5280 Annen fordel i arbeidsforhold
  • Lønn5290 Motkonto for gruppe 52
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Dersom arbeidsgiver dekker bompengeutgifter til privatreiser for sine ansatte, er ytelsen skattepliktig for den ansatte. Som privatreiser anses også reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser). Arbeidsgiveren skal foreta forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift av ytelsen.

  Kontantytelse

  Fordelen utgjør de beløpene som arbeidstakeren får refundert for privatreiser i kalendermåneden.

  A-meldingen

  Skattepliktig fordel av arbeidsgivers refusjon/dekning av arbeidstakers regning for bompenger på privatreiser skal innrapporteres som Kontantytelse - Lønn - Annet.

  Fordelen tas med i trekk- og avgiftsgrunnlaget, og innrapporteres for, den kalendermåneden beløpet refunderes/arbeidstakerens regning dekkes.
  Det skal angis at ytelsen er trekkpliktig og avgiftspliktig.

  Naturalytelse

  Ved naturalytelse må arbeidsgiver for den enkelte kalendermåned holde oversikt over den private bruken, og fastsette fordelen til kostnaden ved denne, se tema om forholdsmessig fordeling privatturer og tjenestereiser. Dette vil f.eks. gjelde ved arbeidstakerens belastning av privatturer på arbeidsgiverens abonnement på autopass, klippekort eller verdikort ol.

  Dersom arbeidsgiverens klippekort eller verdikort kun er ment for privat bruk, utgjør fordelen hele kortets verdi den måneden arbeidstakeren får det utlevert. For verdikortet vil det samme gjelde de måneder det senere fylles opp av arbeidsgiveren.

  A-meldingen

  Skattepliktig fordel av arbeidsgivers dekning av bompenger i form skal innrapporteres som Naturalytelse - Lønn -Annet.

  Fordelen tas med i trekk- og avgiftsgrunnlaget, og innrapporteres for, den kalendermåneden fakturaen er mottatt.
  Det skal angis at ytelsen er trekkpliktig og avgiftspliktig.

  Merverdiavgift

  Det er ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader ved naturalavlønning av virksomhetens ansatte, se mval. § 8-3 (1) d.

  Stikkord:

  • autopass,
  • autopassavtale,
  • autopass-avtale,
  • bompengeabonnement,
  • bompenger,
  • fergekostnader,
  • innberetning bompenger,
  • klippekort,
  • køfribrikke,
  • verdikort,
  • abbonoment,
  • abbonnement,
  • abonement,
  • bomavgifter,
  • ferje,
  • kostand,
  • omkostning,
  • kmva,
  Skattepliktig dekning av privatreiser
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan