Privat bruk av bonuspoeng opptjent på tjenestereiser

Lønn
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Regjeringen har begrunnet endringen rundt blant annet bonuspoeng med at det er behov for å tydeliggjøre hvem som har ansvaret for å innberette opplysninger om bonuspoengene. Det ansvaret ble det besluttet at det er arbeidsgiver som skal ha. Det innebærer imidlertid ikke at det er fritt frem for arbeidstaker. Arbeidstaker har fortsatt ansvaret for å melde fra til arbeidsgiver om bruk av ytelser eller rabatter som er skattepliktige.

Privat bruk av bonuspoeng som er av helt bagatellmessig verdi vil av praktiske årsaker foreløpig ikke være skattepliktig, se SKD 060519 pkt. 1.2 annet avsnitt.

Privat sektor

Bonusytelser fra flyselskap med mer som er opptjent i jobbsammenheng er tredjepartsytelser som er skattepliktig som fordel vunnet ved arbeid når poengene benyttes privat.

Hva er skattepliktig?

Selve opptjeningen av bonuspoeng på tjenestereise er ikke skattepliktig for arbeidstaker. Dette gjelder bonuspoeng som er opptjent for eksempel ved hotellovernattinger og flyreiser som arbeidsgiver betaler.

Det er når bonuspoengene som er opptjente på tjenestereiser blir brukt privat, at bonuspoengene blir skattepliktig for den ansatte. Altså poengene som blir brukt til å betale hele eller deler av en reise/opphold. Grunnen til at dette er skattepliktig er fordi privat bruk av opptjente bonuspoeng ved tjenestereise blir ansett som en fordel vunnet ved arbeid jf skatteloven § 5-1.

Det forekommer at fordeler tildeles kun på grunn av en «status», uten bruk av poeng, som fri lounge, fast track, oppgraderinger e.l. Slike fordeler skattlegges ikke ifølge SKD 060519 punkt 1 og SKD 060519 Spørsmål og svar - naturalytelser.

Skattedirektoratet har i prinsipputtalelsen SKD 060519 Spørsmål og svar - naturalytelser, omtalt skatteplikten for noen tilfeller der ansatte opptjener bonuspoeng:

  • Ansatte kjøper varer og tjenester med eget betalingskort, får refundert kostnadene av arbeidsgiver og bruker opptjente bonuspoeng for disse kjøpene privat.
  • Bruk av kredittkort utstedt av arbeidsgivers forretningsforbindelse og kredittkortet har en bonusordning tilsvarende andre allment tilgjengelige kredittkort i markedet

Rapporteringen

En arbeidsgiver har i utgangspunktet plikt til å rapportere, gjennomføre forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av alle fordeler hans ansatte mottar i arbeidsforholdet. Disse pliktene gjelder på samme måte uavhengig av om fordelen mottas direkte fra arbeidsgiver eller via en tredjepart.

Arbeidsgiveren er avhengig av å få opplysninger om ytelser de ansatte mottar, og arbeidsgiveren må ha rutiner som sikrer denne informasjonsflyten. Det antas i utgangspunktet ikke å være tilstrekkelig at arbeidsgiver kun inntar arbeidstakers informasjonsplikt i en arbeidsavtale, uten ytterligere oppfølgning ifølge SKD 060519 punkt 1. Arbeidsgiver og tredjeparten bør sikre en tilstrekkelig god informasjonsflyt, slik at arbeidsgiver kan oppfylle sine rapporteringsplikter mv.

Dersom arbeidsgiver ikke kan sikre seg nødvendig informasjon, kan arbeidsgiver nekte de ansatte å ta imot slike fordeler. Det må foreligge tydelig informasjon til arbeidstakerne om et slik eventuelt forbud. Det er gitt to måneders utsatt rapporteringsfrist for skattepliktige naturalytelser som mottas gjennom en tredjepart. Det er fordi arbeidsgiver her kan ha behov for noe ekstra tid til å innhente nødvendige opplysninger fra den som har gitt ytelsen, eller fra arbeidstakeren. Den utsatte rapporteringsfristen har også betydning for tidspunktet for beskatningen. Det innebærer at skattepliktige naturalytelser mottatt gjennom tredjeparter kommer til beskatning to måneder etter at de er mottatt.

Av praktiske årsaker legger Skattedirektoratet til grunn at arbeidsgiver blir ansvarlig for innrapportering av privat uttak av bonuspoeng opptjent fra og med 1. januar 2019. Den ansatte vil selv være ansvarlig for å føre opp fordelen av private uttak av bonuspoeng opptjent før dette tidspunktet.

Dersom arbeidsgiver har innrapportert fordel ved privat bruk av bonuspoeng til flyreise, og reisen avbestilles slik at poengene refunderes igjen, må rapporteringen korrigeres for å unngå at den skattepliktige blir skattlagt med for høy inntekt.

Hvis arbeidsgiver ikke har all relevant informasjon for å ivareta sine rapporteringsforpliktelser må han, basert på de opplysningene han faktisk har, fastsette verdien ved skjønn. Dette kan for eksempel være invitasjoner, reiseruter, program med mer. Se SKD 060519 Spørsmål og svar punkt 2.7.

Dersom arbeidsgiveren har gjort det som med rimelighet kan forventes for å få informasjon fra arbeidstakeren og/eller tredjeparten, kan arbeidsgiveren ifølge SKD 060519 Spørsmål og svar punkt 1.22 ikke pålegges reaksjoner eller sanksjoner for brudd på pliktene. Den grunnleggende plikten til å innrapportere og betale selve avgiften bortfaller imidlertid ikke. Det forventes at arbeidsgiver har en aktiv oppfølgning for å sikre seg at de rutinene som er utarbeidet blir etterlevd. Det forventes normalt mer enn bare innta arbeidstakers informasjonsplikt i en arbeidsavtale. Arbeidsgiver og tredjeparten må kunne forutsettes å ha felles interesser i å ha en god dialog om rabatter som blir gitt. Det bør etableres rutiner om god informasjonsflyt slik at arbeidsgiver lettere kan oppfylle sine rapporteringsplikter. Et alternativ kan være å legge ned forbud mot å ta imot slike fordeler.

Grunnlaget for innrapporteringen er omsetningsverdien av reisen/oppholdet jf. Skatte-ABC. Ifølge SKD 060519 innebærer dette at for eksempel at en flyreise skal verdsettes til hva det ville kostet å betale for tilsvarende flyreise, dvs. samme tidspunkt, strekning, standard, tilleggstjenester mv. uten bonuspoeng/rabatt. Tilsvarende skal hotellopphold verdsettes til prisen på et tilsvarende hotellrom på det samme reisetidspunktet uten bruk av bonuspoeng/rabatt e.l. Se eget tema for verdsettelse av naturalytelser generelt.

A-melding

Øvrig

I forbindelse med jobbskifte skal bonusytelser som er opptjent hos tidligere arbeidsgiver ifølge SKD 060519 punkt 1 rapporteres hos denne arbeidsgiveren når poengene benyttes privat av den tidligere ansatte. Ny arbeidsgiver har bare ansvar for poeng som er opptjent hos denne.

Har den ansatte skatteplikt til Norge for lønnsinntekt når poengene brukes til billettkjøpet, skattlegges fordelen selv om reisene som har gitt opptjening av poengene er foretatt før norsk skatteplikt etableres. Har skatteplikten til Norge opphørt når poengene brukes, oppstår det ikke skatteplikt ifølge SKD 060519 Spørsmål og svar punkt 2.3.

Offentlig sektor

For ansatte i offentlig sektor er det ikke lov til å benytte opptjente bonuspoeng ved tjenestereiser privat. Hvis ansatte benytter de opptjente poengene til private reiser, blir dette sett på som brudd på arbeidstakerens tjenesteplikter jf. Statlig arbeidsgiverpolitikk.

Stikkord: bonuspoeng, yrkesreise