Brutto- eller nettoføring i resultatet

Utgangspunktet er at resultatposter skal presenteres brutto, som vil si at også poster som har en sammenheng presenteres hver for seg. Ved et varesalg skal inntekten og kostnaden som hovedregel presenteres hver for seg, og det er ikke tillatt å bare vise bruttofortjenesten.

Det er imidlertid unntak til hovedregelen om bruttoføring:

  • Prinsipal/agent forhold medfører at agenten ikke har overtatt det vesentlige av risiko og kontroll på varen som selges. Agenten skal derfor kun inntektsføre nettobeløpet som anses som provisjons-/kommisjonsinntekt.
  • Offentlige avgifter (merverdiavgift, alkoholavgift o.l) som kreves inn av selskapet på vegne av det offentlige. Slike avgifer er ikke kostnader, men skal redusere inntektene.
  • Rabatter, bonuser o.l trekkes fra salgsinntekten og skal ikke føres som kostnader. Salgsinntekten er verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Se nærmere i «Rabatter og bonuser».
  • Refusjoner, erstatninger og tilskudd:
    • Refusjoner, for eksempel refusjon fra NAV på lønn under sykdom, skal føres mot de aktuelle kostnadene.
    • Tilskudd og erstatninger derimot føres normalt som inntekt, selv om de er ment å dekke spesifikke kostnader. Se forøvrig omtale i «Offentlige tilskudd», «Driftstilskudd bedriftskantine» og «Lærlingtilskudd»
  • Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler presenteres alltid netto
  • Agio/disagio føres i utgangspunktet som finansposter, men ved kredittsalg og -kjøp kan agio føres som en del av inntekten/kostnaden.

Se nærmere om oppdeling og sammenslåing av poster i Oppstilling resultat og balanse -> Resultatregnskapet