Hva er byggelån?

Ved egenutvikling av driftsmiddel

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
1100 Bygninger
Debet
8150 Rentekostnad banklån
Debet

Regnskap

Byggelånsrenter ved oppføring av bygg som skal benyttes som driftsmiddel kan i henhold til hovedregelen om anskaffelseskost i rskl § 5-4 enten balanseføres eller kostnadsføres, ref rskl § 5-4 tredje ledd.

Merverdiavgift

Finansieringstjenester er unntatt fra loven jf merverdiavgiftsloven § 3-6 bokstav b. Unntaket gjelder ytelse og formidling av kreditt samt sikkerhetsstillelse i denne forbindelse. Se mer i MVA-håndboken.

Skatt

Jf Skatte-ABC kan utbygger ha to alternativer ved føring av byggelånsrenter:

  • Alternativ 1, er å føre rentene løpende til fradrag, og
  • alternativ 2, føre de inn som en del av inngangsverdien på bygget.

Dette gjelder også for egentilvirkning av andre driftsmidler jf sktl § 6-40 åttende ledd.

Stikkord: aktivering av renter, fjernsyn, kmva, driftsmidler, driftsløsøre

Ved oppføring av bygning for salg