Hva er byggelån?

Ved egenutvikling av driftsmiddel

Ved oppføring av bygning for salg

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
8150 Rentekostnad banklån
Debet

Regnskap

Valgadgangen i rskl § 5-4 tredje ledd gjelder bare for tilvirkning av et anleggsmiddel, og oppføring av bygning for salg er tilvirkning av vare. I utgangspunktet skal derfor finansieringsutgiftene inngå i anskaffelseskostnaden (dvs balanseføres) i tråd med rskl § 5-4 første ledd.

NRS 1.3.1, som regulerer anskaffelseskost for varer, angir hvilke kostnader som må tas med i anskaffelseskostnaden for varer. Normalt vil omløpshastigheten for varer være så høy at renter ikke tillegges. Dersom renteutgiftene som påløper i byggeperioden er vesentlige, skal disse balanseføres som en del av prosjektets (varenes) tilvirkningskost. Det fremgår av forarbeidene til regnskapsloven (Ot.prp. nr. 42 (1999-98) side 113) at renteutgifter knyttet til varer i mange tilfeller vil være minimale.

Merverdiavgift

Finansieringstjenester er unntatt fra loven jf merverdiavgiftsloven § 3-6 bokstav b. Unntaket gjelder ytelse og formidling av kreditt samt sikkerhetsstillelse i denne forbindelse. Se mer i MVA-håndboken.

Skatt

Adgangen til å aktivere byggelånsrenter gjelder ikke ved tilvirkning av varer, f.eks. ved oppføring av boliger for salg, jf. BFU 17/2014. Slike renter må fradragsføres direkte, jf. Skatte-ABC.

Stikkord: eiendomsprosjekt, leilighetsprosjekt, oppføring av boligbygg for salg, omsetning