Skatt

Merverdiavgift

Det er fradragsrett for inngående merverdiavgift på bygninger som benyttes i jordbruk- eller skogbruksvirksomheten, jf mval. § 8-1.

I henhold til mval. § 8-3 (1) bokstav g, er det ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift for "oppføring, vedlikehold, innleie og drift av fast eiendom som skal dekke bolig- eller velferdsbehov, herunder løsøre og utstyr til slike eiendommer." Merverdiavgiftshåndboken § 8-3 første ledd bokstav g omtaler eksempelvis våningshus som bygg til boligformål som er avskåret fra fradragsrett for inngående merververdiavgift.

Mval. § 8-3 (3) åpner opp for at departementet kan gi forskrift om at det også skal være fradragsrett for anskaffelser til bruk for oppføring og vedlikehold av fast eiendom i tilknytning til primærnæringene. I merverdiavgiftsforskriften § 8-3-1 er det gitt fradragsrett for inngående merverdiavgift på kostnader til oppføring og vedlikehold av seter- og skogshusvære i jord- og skogbruk, samt gjeterhytter i reindriftsnæringen, dersom disse er avskrivbare driftsmidler etter skatteloven.

I merverdiavgiftsgåndboken § 8-3 tredje ledd første punktum er det omtalt forskjellige typer bygninger i primærnæringene og tolkninger av de. Se også temaet om vedlikehold, oppføring og påkostning av fast eiendom i primærnæringene.

Stikkord: moms, mva

Generelle temaer om bygninger